Beleggen met positieve energie

Als lange termijn belegger zijn wij een betrokken aandeelhouder die niet alleen streeft naar het beste rendement voor jouw pensioen, maar ook verlangt dat de bedrijven waarin het investeert verantwoord ondernemen en goede werkgevers zijn.

Bedrijven in onze beleggingsportefeuille die onverantwoord ondernemen, zullen we daarop wijzen. Dat doen we onder meer door met ze in gesprek te gaan en te stemmen op hun aandeelhoudersvergaderingen.

Onze overtuiging is namelijk dat verantwoord beleggen een goed pensioen oplevert. We brengen dan ook de beleggingen in lijn met de lange termijn doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Als het om CO2-intensiteit en goed bestuur gaat, willen wij met onze beleggingen beter presteren dan de markt.

Daarnaast besteden we in ons beleggingsbeleid extra aandacht aan gendergelijkheid, duurzame steden en schone en betaalbare energie. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers deze onderwerpen, naast klimaatactie, belangrijk vinden. Altijd in samenhang met een goed pensioen.

Investeren met positieve energie voor een betere wereld. Nu en voor morgen. 

Positieve energie. Dat is voor ons verantwoord beleggen: goed voor jou, goed voor de wereld. Beleggingskeuzes zijn daardoor niet alleen financieel gedreven, maar worden altijd in samenhang gezien met de ESG-factoren van de investering (ESG: Environmental, Social en Governance). ESG-factoren beïnvloeden namelijk het beleggingsrisico en het rendement van alle beleggingscategorieën.

Als pensioenfonds zijn we een betrokken aandeelhouder. Bedrijven in onze beleggingsportefeuille die op het ESG gebied beter kunnen presteren, betrekken we in ons engagementprogramma. Wat betekent dat we in gesprek gaan met deze bedrijven. Daarnaast maken we actief gebruik van ons stemrecht om een positieve verandering te bewerkstelligen.

Het is onze visie dat goed bestuur (‘G’) bij bedrijven zorgt voor een verbetering van de prestaties de onderneming op het gebied van milieu (‘E’) en sociale (‘S’).

Met verantwoord beleggen hebben we de volgende doelstellingen:

we willen dat ons beleid inzake verantwoord beleggen en de uitvoering ervan in overeenstemming is met geldende verdragen, wetten, richtlijnen, codes en convenanten op verantwoord beleggingsgebied;

we willen onze keuzes en resultaten op een transparante en uitlegbare manier communiceren aan alle onze stakeholders;

we zetten ons in om duurzame verbeteringen op het gebied van milieu, maatschappij en governance te realiseren, zoals het reduceren van de CO2-intensiteit van onze beleggingen en ons te richten op bedrijven met bovengemiddelde governance-prestatie; en

zij positief bijdraagt aan het risico-rendementsprofiel van de beleggingen van SSPF, met inachtneming van thematische voorkeuren van deelnemers.

Je leest ons volledige beleid (pdf) hier. 

Ons verantwoord beleggingsbeleid (pdf) heeft als leidraad wet- en regelgeving, richtlijnen, codes en convenanten.

Verenigde Naties
De Verenigde Naties (VN) hebben meerdere richtlijnen en principes vastgelegd die houvast geven aan duurzaam ondernemen . In ons beleid houden we rekening met de volgende richtlijnen en principes van de VN:

• Global Compact (UNGC): Dit zijn 10 criteria die gaan over mensen- en arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Deze voorwaarden zijn voor ons van belang, want we willen beleggen in bedrijven die deze condities niet schenden.

• Principles for Responsible Investment (UNPRI): hierin staan de verantwoordelijkheden vermeld die beleggers hebben ten aanzien van ESG (Environment, Social, Governance).

• Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP): Deze principes bevatten een raamwerk voor bedrijven om zich te houden aan mensenrechten en zijn verdeeld in, ‘protect’, ‘respect’ en ‘remedy’.

• Sustainable Development Goals (SDG’s): We hechten belang aan de duurzame doelen van de VN - SDG’s - om tot een duurzame wereld te komen.


OESO-richtlijnen
De afkorting OESO betekent: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO-richtlijnen bieden het bedrijfsleven concrete aanknopingspunten voor de omgang met ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Specifiek voor institutionele beleggers, zoals ons pensioenfonds, geldt de OESO-richtlijn: ‘Responsible business conduct for institutional investors’. Er wordt van ons verwacht dat wij onze invloed gebruiken bij bedrijven waarin we beleggen om negatieve impact te voorkomen of te beperken. Wij vragen van onze fiduciair manager, ESG-dienstverleners, vermogensbeheerders en van de ondernemingen waarin zij beleggen, dat zij volgens bovenstaande richtlijnen handelen, of zich hiervoor inspannen.

IMVB-convenant
In 2018 is door ons het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB) getekend. Een samenwerking van pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. De samenwerking wil duurzaam beleggen bevorderen en schrijft onder meer best-practices voor.

We gaan in gesprek met bedrijven
Wij zijn ervan overtuigd dat actief aandeelhouderschap het instrument is om positieve veranderingen te bewerkstelligen en bedrijven scherp houdt en stimuleert tot meer aandacht voor duurzaamheid. Want een bedrijf uitsluiten en verkopen betekent immers dat je je invloed op een bedrijf simpelweg opgeeft.

Zo spreken we bedrijven aan op hun beleid en de activiteiten die ze ondernemen als ze in onze ogen niet voldoende rekening houden met milieu en maatschappij, ook wel reactieve engagement genoemd (‘do not harm’).

Ook stimuleren we bedrijven op specifieke onderwerpen verbeteringen door te voeren (proactieve engagement, ‘do good’). Hierbij trekken we in voorkomende gevallen gezamenlijk met andere institutionele beleggers op.

Het aangaan van de dialoog met bedrijven is uitbesteed aan EOS, een in engagement gespecialiseerde organisatie, die dit doet namens diverse institutionele beleggers. Leidend bij deze gesprekken is het engagement beleid van EOS. Periodiek vullen we dat aan met onze eigen inzichten. Daarbij toetsen wij regelmatig of het engagement beleid van EOS nog in lijn is met onze doelstellingen.

Meer weten? Bekijk hier de duurzame resultaten en/of lees het volledige EOS engagement plan

Zo maken we gebruik van ons stemrecht
Een deel van het pensioenvermogen is belegd in aandelen. Een van de belangrijkste rechten van een aandeelhouder is het stemrecht. Met het stemrecht kan een aandeelhouder mede bepalen welke besluiten worden genomen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Bij het uitbrengen van onze stem kijken we goed of bedrijven rekening houden met milieu en maatschappij en hoe medewerkers worden behandeld. Ook vinden we het belangrijk dat er voldoende diversiteit is in een Bestuur en dat het beloningsbeleid van de top van een onderneming transparant is en deels gekoppeld is aan duurzame doelstellingen.

We brengen onze stemmen uit via EOS en volgen het stembeleid van EOS. We toetsen regelmatig of het stembeleid van EOS voldoende aansluit bij onze doelstellingen.

Lees hier de duurzame resultaten

We geloven erin dat betrokken aandeelhouderschap, gesprek aangaan met bedrijven en het gebruiken van ons stemrecht, het instrument is om duurzame verandering te bewerkstelligen. Als ‘ultimum remedium’ sluiten we bedrijven uit die in strijd handelen met de richtlijnen van de VN en OESO en die geen vooruitgang boeken op het vlak van duurzaam ondernemen. Hierover oordeelt het Bestuur van het pensioenfonds van geval tot geval. In die beoordeling worden de (potentiële) negatieve gevolgen van de beslissing op maatschappij en milieu meegenomen, alsmede de impact op risico en rendement.

Als we het hebben over uitsluitingen maken we onderscheid naar twee soorten uitsluitingen, te weten: wettelijke uitsluitingen en uitsluitingen op basis van gedrag. Voor het beleggen in obligaties van landen hanteren we een insluitingenbeleid.

Wettelijke uitsluitingen
We sluiten bedrijven uit die handelen in strijd met de wet of door Nederland geratificeerde verdragen. Daarom beleggen we niet in bedrijven die actief zijn in clustermunitie, landmijnen en chemische en biologische wapens. Voor wat betreft nucleaire wapens vindt er uitsluiting plaats voor zover dit activiteiten van ondernemingen betreft in strijd met het non-proliferatieverdrag. In geval van uitsluiting beleggen we ook niet in door die ondernemingen uitgegeven leningen.

Uitsluitingen op basis van gedrag
We beleggen jouw pensioengeld in een groot aantal bedrijven. Deze bedrijven worden periodiek gescreend op controverses. Controverses zijn het overschrijden van internationale normen zoals de Global Compact criteria van de VN. Via engagement gaan we waar mogelijk de dialoog aan met bedrijven wiens gedrag te wensen overlaat. Aansluitend hierop maken we ook gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Op het moment bedrijven onvoldoende vooruitgang boeken kunnen deze bedrijven als ‘ultimum remedium’ worden uitgesloten. We monitoren een bedrijf na uitsluiting op periodieke basis om te kijken of ze weer ingesloten kan worden.

Insluitingen landen
We hanteren voor het beleggen in staatsobligaties van landen een insluitingenlijst. Dat betekent dat we in de landen die niet op deze lijst staan niet beleggen. De lijst wordt samengesteld op basis van een drietal criteria. Allereerst kijken we of een land vanuit de VN-Veiligheidsraad of de Europese Unie een bindend wapenembargo heeft. Daarnaast is de kredietwaardigheid van een land belangrijk. Om die reden beleggen we alleen in staatsobligaties van landen met een bepaalde kredietwaardigheid. Tot slot nemen we de World Bank governance scores mee in het opstellen van de insluitingenlijst.

In 2015 zijn alle lidstaten van de Verenigde Naties overeengekomen de samenleving en de planeet tegen 2030 op een duurzame koers te brengen. Daarbij zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gepresenteerd, die vaak met hun Engelse afkorting SDG’s worden aangeduid (Sustainable Development Goals). Met ons beleggingsbeleid willen wij een positieve bijdrage leveren aan deze doelen.

Stemresultaten NL

In een onderzoek aan onze deelnemers is gevraagd naar welke SDG’s de meeste aandacht zou moeten uitgaan. Hieruit zijn vier duurzame ontwikkelingsdoelen naar boven gekomen, passend bij onze Shell identiteit: Gendergelijkheid, Betaalbare & Duurzame Energie, Duurzame Steden en Gemeenschappen en Klimaatactie.

Gendergelijkheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgelegd dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. In het dagelijkse leven is dit helaas nog niet het geval. Met deze vijfde SDG moet daar een einde aan worden gemaakt. In 2030 mag er geen ongelijkheid meer zijn tussen mannen en vrouwen in het onderwijs, de gezondheidszorg en op het werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.

Betaalbare & Duurzame Energie

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Duurzame energie wordt gehaald uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon. Willen we dit doel bereiken is het noodzakelijk om deze energiebronnen beter te onderzoeken. Evenals de technologie waarmee we duurzame energie opwekken. Om moderne en duurzame energie ook in ontwikkelingslanden toegankelijk te maken, is een betere infrastructuur nodig en technologische vooruitgang.

Duurzame steden en gemeenschappen

Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden. Iedereen moet er goed, gezond en duurzaam kunnen leven. Daar is van alles voor nodig zoals: goede huisvesting, gezonde lucht, schoon water, genoeg groen en goede toegang tot openbaar vervoer.

Klimaatactie

Er is dringend actie nodig om de klimaatverandering en de impact hiervan te bestrijden. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen. In de toekomst zal dat alleen maar toenemen.

Klimaatverandering is voor ons een belangrijk thema. Met onze beleggingen willen we de negatieve impact op het klimaat naar de toekomst toe reduceren. Om die reden hebben we een klimaatplan opgesteld, waarbij we de CO2-intensiteit gerelateerd aan onze beleggingen naar de toekomst toe reduceren in lijn met de Parijs doelstellingen.

We willen onze deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Niet alleen nu, maar ook in de verre toekomst. Het klimaatplan is hier op gericht. De wereldwijde opwarming van de aarde raakt ons allemaal. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om de negatieve effecten van de opwarming te beperken. Als pensioenfonds hebben we een belangrijke fiduciaire en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om die reden streven we naar een klimaatneutraal beleggingsbeleid in 2050.

De klimaatdoelen stapsgewijs
1. 20% reductie CO2-intensiteit van onze beleggingen per 2025 t.o.v. 2022
2. 40% reductie CO2-intensiteit van onze beleggingen per 2030 t.o.v. 2022
3. Net-zero (klimaatneutraal) beleggingen in 2050.

Hoe bereiken we onze doelen?

• We gaan de dialoog aan met bedrijven;

• We stemmen op aandeelhoudersvergaderingen;

• We zetten in op een geleidelijke energietransitie. Bedrijven die geen geloofwaardig en ambitieus transitieplan hebben komen in de toekomst om die reden in aanmerking voor uitsluiting;

• We stellen richting de toekomst steeds striktere eisen aan de transitieplannen van ondernemingen;

• We participeren niet in nieuwe schulden (obligaties) van ondernemingen die in de toekomst geen CO2 reductiedoelstellingen hebben;

• We gaan steeds striktere eisen stellen aan overheden; en

• In de toekomst gaan we onze allocatie naar groene investeringen vergroten.

Als pensioenfonds onderschrijven we verschillende internationale verdragen, richtlijnen, codes en convenanten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast houden we in ons beleid rekening met de ESG-voorkeuren van onze deelnemers en onze eigen fiduciaire maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het formuleren van beleid dient niet enkel bij woorden te blijven, maar omgezet te worden in daden. In de onderstaande 10 punten lees je hoe wij als pensioenfonds ons ESG-beleid in het beleggingsbeleid hebben geïntegreerd:

1. We gaan de dialoog aan met bedrijven (engagement) om positieve verandering te bewerkstelligen (‘do good’), maar ook als bedrijven in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en de maatschappij (‘do no harm’)’,

2. We maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.

3. We beleggen niet in bedrijven (of obligaties van bedrijven) die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie, landmijnen, chemische en biologische wapens.

4. We beleggen niet in bedrijven (of obligaties van bedrijven) die gelieerd zijn aan ernstige controverses.

5. We beleggen alleen in staatsleningen van landen als ze voldoen aan bepaalde criteria.

6. We hebben op maat gemaakte ESG-benchmarks, waarbij we streven naar een lagere CO2-intensiteit en een verbetering van de ESG-governance score van bedrijven.

7. We beleggen in Nederlandse hypotheken en stimuleren via de vermogensbeheerder verschillende duurzame initiatieven.

8. We stimuleren het beleggen in groene obligaties.

9. We moedigen onze vastgoed managers aan om te rapporteren en te participeren in verschillende ESG-initiatieven (zoals GRESB).

10. We hebben een gedetailleerd klimaatplan om te zorgen dat onze beleggingen in 2050 klimaatneutraal zijn.