Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid is een kernelement in de samenstelling van de organen van SSPF.

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) beheert pensioenaanspraken en pensioenrechten voor (voormalige) werknemers van Shell die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn getreden, en voor hun nabestaanden. SSPF vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden van het fonds zich vertegenwoordigd weten. Waar dat kan streeft SSPF ernaar dat het bestuur en het verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand.

Uitgangspunten diversiteitsbeleid SSPF
Diversiteit binnen de organen en commissies van SSPF wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht verbreedt en daardoor een beter bestuur, een betere verantwoordingsfunctie respectievelijk een beter intern toezicht met zich meebrengt. Diversiteit stimuleert creativiteit, vernieuwing en voorkomt tunnelvisie. Diversiteitsbeleid is daarmee niet een ‘nice to have’ maar een kernelement in de samenstelling van de organen van SSPF.

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht van SSPF wordt daarom naast de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen.

Voor de bezetting en opvolging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar:

  • verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen
  • een goede mix van mannen en vrouwen
  • een evenwichtige verdeling van leeftijden
  • een redelijke afspiegeling van de belanghebbenden in SSPF, met een evenwichtige verdeling van personen over businesses, functies en locaties

Bij de samenstelling en de opvolging van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en leeftijd.

Een andere dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Dit leidt tot een completer bestuur, verantwoordingsfunctie en intern toezicht.

In de profielschetsen voor kandidaat-leden voor het bestuur en de raad van toezicht zijn bovengenoemde vereisten voor diversiteit opgenomen. Hetzelfde geldt voor de competentievisie van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur toetst voorgedragen kandidaten voor organen en commissies van SSPF mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen.

Huidige diversiteit SSPF
September 2017 zijn 2 van de 8 bestuursleden van SSPF vrouw. 3 bestuursleden hebben een leeftijd van boven de 60 jaar, waaronder de 2 bestuursleden namens de pensioengerechtigden. 3 bestuursleden zijn jonger dan 50 jaar, waarvan één bestuurslid een leeftijd heeft van onder de 40 jaar. De 5 bestuursleden in actieve dienst bij Shell werken elk bij een ander organisatieonderdeel (businesses en functies) van de onderneming, inclusief Joint Ventures, in binnen- en buitenland. Ook de achtergrond binnen de onderneming van de gepensioneerde bestuurders is divers.

Het verantwoordingsorgaan van SSPF bestaat medio 2017 uit 3 vrouwen, waarvan twee de rollen van voorzitter en secretaris vervullen. De 4 leden namens de actieve deelnemers zijn tussen de 40 en 60 jaar oud. De 8 leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen zijn ouder dan 60 jaar. De ervaring en achtergrond binnen Shell van zowel de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers als van de pensioengerechtigden is zeer divers.

In de raad van toezicht is één van de 3 leden vrouw. Zij is tevens de voorzitter. De leden van de raad hebben een verschillende professionele en maatschappelijke achtergrond.

Naar de mening van het Bestuur is wat betreft leeftijd en geslacht al een redelijke mate van diversiteit bereikt, maar kan de diversiteit met name ten aanzien van leeftijd de komende jaren nog verder worden bevorderd. Hier wordt aandacht aan besteed bij de successieplanning. Bij vacatures in het bestuur of verantwoordingsorgaan wordt aan Shell respectievelijk de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland verzocht bij voordrachten van kandidaten specifiek rekening te houden met de diversiteitsnormen uit de Code Pensioenfondsen. Uitgangspunt daarbij is dat SSPF minimaal voldoet aan deze diversiteitsnormen.

Evaluatie diversiteitsbeleid SSPF
Elke 3 jaar evalueert het bestuur van het pensioenfonds het diversiteitsbeleid over de langere termijn.

In het jaarverslag van SSPF wordt gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en over de inspanningen die zijn verricht om de diversiteit binnen de organen verder te bevorderen.

Het bestuur stelt in 2017 – in overleg met het verantwoordingsorgaan – concrete stappen vast om door te gaan met de bevordering van diversiteit in de samenstelling van de fondsorganen, met name ten aanzien van leeftijd. Jaarlijks beoordeelt het Bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en of de middelen hiertoe effectief zijn geweest. Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid over de langere termijn.