Over SNPS

SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) draagt zorg voor de uitvoering van 2 beschikbare premieregelingen van Shell voor medewerkers met Nederland als 'base country’. De brutopensioenregeling is voor medewerkers die vanaf 1 juli 2013 nieuw in dienst komen. Daarnaast kunt u pensioen opbouwen in de Nettopensioenregeling van SNPS als uw salaris boven het wettelijk fiscale maximum is.

Doel van het beleid
Het pensioenfonds heeft als doel het uitvoeren van de SNPS-pensioenregelingen, en in verband daarmee het (laten) verstrekken van pensioenen. Voor de maandelijkse opbouw van pensioenkapitaal stelt de werkgever een premie beschikbaar. De inhoud van de pensioenregelingen wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers en is vervolgens door het pensioenfonds vastgelegd in de pensioenreglementen.

Organisatie
Het bestuur van SNPS vertegenwoordigt de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Extern toezicht
Extern toezicht op het pensioenfonds vindt plaats door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). SNPS werkt daarnaast met een waarmerkend actuaris en een onafhankelijke accountant.

Uitvoering van de pensioenregeling
Uitgangspunt is om op basis van een solide beleid (met een evenwicht tussen rendement, risico en kosten), de pensioenregelingen zo goed mogelijk uit te voeren. Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN) is de statutair directeur van SNPS. SPN ondersteunt het bestuur en adviseert het bestuur over het pensioenbeleid. Ook ondersteunt SPN het bestuur bij het toezicht op de externe dienstverleners aan wie het voeren van het pensioenbeheer en het vermogensbeheer zijn uitbesteed. Hiernaast ondersteunt SPN het bestuur ook op het terrein van risicobeheersing. Het bestuur blijft (eind)verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor de activiteiten die zijn uitbesteed.

De administratie en het vermogensbeheer van de pensioenregeling is uitbesteed aan Achmea Pensioenservices en Achmea Vermogensbeheer.

Kijk voor meer informatie in het laatste jaarverslag.

Beleid SNPS inzake herziening van pensioenen
Kerntaak van SNPS is om pensioenaanspraken en uitkeringen correct te administreren en deelnemers hier goed over te informeren. Ondanks alle inspanningen van SNPS kunnen echter onjuistheden in de administratie ontstaan. SNPS heeft hiervoor een beleid inzake herziening van pensioenen.