Over SNPS

SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) draagt zorg voor de uitvoering van 2 beschikbare premieregelingen van Shell voor medewerkers met Nederland als 'base country’. De brutopensioenregeling is voor medewerkers die vanaf 1 juli 2013 nieuw in dienst komen. Daarnaast is er sinds 1 januari 2015 ook een nettopensioenregeling voor Shell-medewerkers die voor deze regeling in aanmerking komen.

Doel van het beleid
Het pensioenfonds heeft als doel het uitvoeren van de SNPS-pensioenregelingen, en in verband daarmee het (laten) verstrekken van pensioenen of vergelijkbare uitkeringen. De pensioenregelingen die door SNPS worden uitgevoerd zijn beide een beschikbare premieregeling. Voor de maandelijkse opbouw van pensioenkapitaal stelt de werkgever een premie beschikbaar. Deelnemers betalen daarnaast een leeftijdsonafhankelijke vaste premie van 2%. De premie-inleg wordt individueel voor rekening en risico van de (gewezen) deelnemer belegd. De inhoud van de pensioenregelingen wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers en is vervolgens door het pensioenfonds vastgelegd in de pensioenreglementen.

Organisatie
Het bestuur van het pensioenfonds werkt volgens een ‘one-tier board’ (omgekeerd gemengd bestuursmodel) en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, 4 niet-uitvoerende en 2 uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden zijn in dienst bij Shell Pensioenbureau Nederland (SPN). Intern toezicht is gewaarborgd via de toezichthoudende niet-uitvoerende bestuursleden (waaronder de onafhankelijk voorzitter). Het bestuur van SNPS legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan, bestaand uit vertegenwoordigers van zowel de werkgever (2 leden) als werknemers (4 leden).

Extern toezicht
Extern toezicht op het pensioenfonds vindt plaats door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). SNPS werkt daarnaast met een waarmerkend actuaris en een onafhankelijke accountant.

Uitvoering van de pensioenregeling
De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) vormt de basis voor het beleid dat SNPS voert. Het bestuur stelt de ABTN vast. Uitgangspunt is om op basis van een solide beleid (met een evenwicht tussen rendement, risico en kosten), de pensioenregelingen zo goed mogelijk uit te voeren.

Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN) is de statutair directeur van SNPS. SPN ondersteunt het bestuur en adviseert het bestuur over het pensioenbeleid. Tevens ondersteunt SPN het bestuur bij het toezicht op de externe dienstverleners aan wie het voeren van het pensioenbeheer en het vermogensbeheer zijn uitbesteed. Hiernaast ondersteunt SPN het bestuur ook op het terrein van risicobeheersing. Het bestuur blijft (eind)verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor de activiteiten die zijn uitbesteed.

De administratie en het vermogensbeheer van de pensioenregeling is uitbesteed aan Achmea Pensioenservices en Achmea Vermogensbeheer.

Kijk voor meer informatie in het laatste jaarverslag.