Financiƫle situatie

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt. Dit geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen die het fonds heeft en de bezittingen die hier tegenover staan.

De (actuele) dekkingsgraad geeft een momentopname: deze geeft de financiële situatie op 1 moment weer. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, moet het pensioenfonds gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Per 31 oktober 2021 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) 131,2%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt daarmee 123,5%. In de grafiek wordt dit over het afgelopen jaar grafisch weergegeven.

DGokt-2021 

Toelichting bij grafiek
De dekkingsgraad geeft weer of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden weer.

Pensioenfondsen dienen daarnaast buffers aan te houden voor de risico’s die ze lopen. De minimale buffer bedraagt 5%. Als niet wordt voldaan aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% (rode lijn), is er sprake van een dekkingstekort. Daarnaast moet een pensioenfonds een buffer aanhouden voor beleggingsrisico’s (groene lijn). Als niet wordt voldaan aan deze vereiste dekkingsgraad, is er sprake van een reservetekort. De vereiste dekkingsgraad bedraagt momenteel ongeveer 120%.

Als niet aan de buffervereisten voldaan wordt dient het pensioenfonds een plan in te dienen bij de toezichthouder (DNB) waarmee aangetoond wordt dat het binnen een bepaalde periode weer over voldoende buffers beschikt.