Financiƫle situatie

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen die het fonds heeft en de bezittingen die hier tegenover staan. Bij een dekkingsgraad van minimaal 100% bezit het pensioenfonds voldoende middelen om op lange termijn aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

De (actuele) dekkingsgraad geeft een momentopname: deze geeft de financiële situatie op 1 moment weer. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, moet het pensioenfonds gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Per 30 juni 2020 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) 105,7%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt daarmee 111,9%. In de grafiek wordt dit over het afgelopen jaar grafisch weergegeven.

Grafiek dekkingsgraadverloop SSPF april 2020

 

Toelichting bij grafiek

Pensioenfondsen moeten buffers aanhouden voor de risico’s die ze lopen. De minimale buffer bedraagt 5%. Als niet wordt voldaan aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% (rode lijn), is er sprake van een dekkingstekort. Daarnaast moet een pensioenfonds een buffer aanhouden voor beleggingsrisico’s (groene lijn). Als niet wordt voldaan aan deze vereiste dekkingsgraad, is er sprake van een reservetekort. De vereiste dekkingsgraad bedraagt ongeveer 120%.

Als niet aan de buffervereisten voldaan wordt dient het pensioenfonds een plan in te dienen bij de toezichthouder (DNB) waarmee aangetoond wordt dat het binnen een bepaalde periode weer over voldoende buffers beschikt.

Eind december 2019 was de beleidsdekkingsgraad lager. Daarom hebben we een herstelplan ingediend bij DNB. DNB beoordeelt dit plan. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor toekomstige indexatie voor gepensioneerden en gewezen deelnemers.