Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van SSPF voldoet aan de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen en Verordening (EU) 2019/2088. Deze schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor fondsen aanvaardbaar is. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit openbaar via de website van SSPF.

Doelgroep beloningsbeleid SSPF
Voor SSPF zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op bestuursleden die niet (meer) werkzaam zijn bij Shell. In de praktijk betreft dit met name leden van het bestuur die gepensioneerd zijn. Het beloningsbeleid is verder van toepassing op de leden van de Raad van Toezicht (RvT).

Leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) genieten statutair geen bezoldiging. Leden van het VO die niet meer werkzaam zijn bij Shell komen in aanmerking voor de maximale onbelaste onkostenvergoeding waarvan de hoogte periodiek door de overheid wordt aangepast. Gezien de extra werkzaamheden van de voorzitter van het VO ontvangt deze een belaste onkostenvergoeding die is gebaseerd op 1,75 maal het bedrag van de onbelaste onkostenvergoeding voor een lid. Dit bedrag zal worden gebruteerd en als belaste onkostenvergoeding worden uitbetaald. Voor de secretaris van het VO die niet meer werkzaam is bij Shell, geldt dezelfde onkostenvergoeding als voor de voorzitter van het VO.

Bestuursleden in actieve dienst van Shell vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell en ontvangen geen bezoldiging vanuit SSPF. Zij worden geacht hun lidmaatschap van het bestuur te combineren met hun reguliere baan. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.

SSPF heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer volledig uitbesteed. Het pensioenfonds heeft daardoor geen medewerkers in dienst. Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) verzorgt de bestuursondersteuning van SSPF. SPN is een dochtermaatschappij van Shell en valt daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell. SSPF zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken zijn uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor SSPF aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van een uitbestedingsovereenkomst. Zo is in de uitbestedingsovereenkomst tussen SSPF en Achmea Pensioenservices (APS) en SSPF en Shell Asset Management Company (SAMCo) opgenomen dat APS respectievelijk SAMCo voor haar medewerkers een beloningsbeleid hanteert dat in overeenstemming is met de regels voor beheerst beloningsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten / De Nederlandsche Bank.

Context beloningsbeleid SSPF
SSPF gaat verantwoord en zorgvuldig om met beloningen. Alle leden van het bestuur binnen SSPF zijn in actieve Shell dienst, ontvangen een Shell-pensioen danwel hebben (als gewezen deelnemer) recht op premievrije pensioenaanspraken. SSPF streeft voor bestuursfuncties naar hoog gekwalificeerde leden die een achtergrond hebben binnen Shell.

Leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden vanuit een intrinsieke motivatie zoals verbreding van de eigen persoonlijke ontwikkeling, bijdragen aan de ouderdagsvoorziening van (oud)-collega’s binnen Shell e.d.

De beloning vanuit SSPF voor bestuursleden die niet meer in actieve Shell dienst zijn, is in overeenstemming met de verwachte tijdsbesteding en de complexiteit van het pensioenfonds. Verder stimuleert het bestuur dat het bestuurslidmaatschap van personen in actieve Shell-dienst wordt meegenomen in de jaarlijkse beoordeling door de linemanager van de betrokken medewerker. Zaken als persoonlijke ontwikkeling door de bestuursrol en positieve inhoudelijke kruisbestuiving met de ‘daily job’ binnen Shell, kunnen hierin bijvoorbeeld een rol spelen.

Voor leden van de RvT is bij de bepaling van het beloningsbeleid marktconformiteit het uitgangspunt. Leden van de RvT zijn immers externe pensioenprofessionals die bij verschillende pensioenfondsen en financiële instellingen actief (kunnen) zijn.

Vanuit het oogpunt van transparantie worden de beloningen door SSPF op (individueel) functieniveau in het jaarverslag gepubliceerd.

Criteria beloning leden bestuur en RvT SSPF
In het kader van de wettelijke eisen voor beheerst beloningsbeleid heeft het bestuur van SSPF met betrekking tot de leden van het bestuur en RvT waarop het beloningsbeleid voor pensioenfondsen van toepassing is, de volgende criteria vastgesteld:

Bestuursleden niet (meer) in dienst van Shell

  • Het beloningsbeleid is in overstemming met de doelstellingen van SSPF en is passend gelet op de omvang en organisatie van het fonds en de aard, complexiteit en reputatie van de Shell-onderneming waarvoor het fonds de regeling uitvoert. Er zijn geen beloningscomponenten opgenomen in het beloningsbeleid die het nemen van (meer) risico’s - waaronder duurzaamheidsrisico’s – stimuleren. Bij de bepaling van de beloning wordt gebruik gemaakt van een marktverkenning. Voor de periode 2023 tot en met 2025 worden de beloningsbedragen voor bestuurders niet (meer) in dienst bij SSPF jaarlijks per 1 januari verhoogd overeenkomstig de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen 1 tot en met 15, zoals die worden gehanteerd in het beloningssysteem van Shell Nederland B.V.
  • De beloning en/of een eventuele (onkosten)vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag. Ten aanzien van het bepalen van het tijdsbeslag wordt de wettelijke VTE-score als uitgangspunt gehanteerd.
  • Bij tussentijds ontslag wordt geen ontslagvergoeding door SSPF verstrekt.
  • Er is geen sprake van beloningen en/of (onkosten)vergoedingen die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van SSPF. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.

Leden van de RvT

  • De bovengenoemde criteria voor bestuursleden die niet (meer) in dienst zijn van Shell, zijn van overeenkomstige toepassing op leden van de RvT. Verder gelden ten aanzien van de leden van de RvT nog de volgende aanvullende criteria:
  • De hoogte van de beloning is zodanig dat een financieel belang een kritische opstelling niet in de weg staat.
  • Er is geen sprake van prestatiegerelateerde beloningen
  • De beloning is marktconform.

Ten aanzien van partijen waaraan SSPF activiteiten heeft uitbesteed, geldt het volgende:

  • SSPF betrekt het beloningsbeleid bij de keuze voor derde partijen waaraan het pensioenfonds activiteiten uitbesteedt. Het beloningsbeleid van deze partijen voldoet minimaal aan de criteria van het beloningsbeleid van SSPF.
  • In het geval dat de algemene beginselen van het beloningsbeleid van SSPF, in verband met wettelijke uitzonderingen, niet van toepassing zijn op de uitbestedingspartner, verstrekt de betreffende uitbestedingspartner inzicht in het beloningsbeleid aan SSPF, zodat het pensioenfonds kan vaststellen dat het beleid niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico’s.

Periodieke evaluatie
Driejaarlijks vindt door het bestuur een evaluatie plaats van het beloningsbeleid waarbij wordt bekeken of het beleid nog voldoet aan de geformuleerde doestellingen en uitgangspunten. Periodiek herijkt het bestuur de op grond van dit beloningsbeleid vastgestelde individuele beloningen.

Het bestuur heeft op basis van een evaluatie het beloningsbeleid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 25 augustus 2023.