Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van SSPF voldoet aan de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Deze schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor fondsen aanvaardbaar is. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast.

Doelgroep beloningsbeleid SSPF
Voor SSPF zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan die niet (meer) werkzaam zijn bij Shell. In de praktijk betreft dit met name leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan die gepensioneerd zijn. Het beloningsbeleid is verder van toepassing op de leden van de raad van toezicht (RvT).

Bestuurs- en verantwoordingsorgaan -leden die in dienst zijn van Shell ontvangen geen bezoldiging vanuit SSPF. Zij worden geacht hun lidmaatschap van het bestuur danwel het verantwoordingsorgaan te combineren met hun reguliere baan. Bestuurs- en verantwoordingsorgaan leden in dienstbetrekking van Shell vallen onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell en ontvangen geen (aanvullende) beloning vanuit SSPF. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.

SSPF heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer volledig uitbesteed. Het pensioenfonds heeft daardoor geen medewerkers in dienst. Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) verzorgt de bestuursondersteuning van SSPF. SPN is een dochtermaatschappij van Shell en valt daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell. SSPF zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken zijn uitbesteed, niet aanmoedigt om meer risico’s te nemen dan voor SSPF aanvaardbaar is. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van een uitbestedingsovereenkomst. Zo is in de uitbestedingsovereenkomst tussen SSPF en Shell Asset Management Company (SAMCo) opgenomen dat SAMCo voor haar medewerkers een beloningsbeleid hanteert dat in overeenstemming is met de regels voor beheerst beloningsbeleid van de AFM/DNB.

Context beloningsbeleid SSPF
SSPF vervult als groot ondernemingspensioenfonds van een van de grotere werkgevers in Nederland een voortrekkersrol in de pensioensector. Leden van het bestuur, RvT en verantwoordingsorgaan dienen dan ook ‘best of class’ te zijn, zodat SSPF deze verantwoordelijkheid kan waarmaken. Het beloningsbeleid is hiervan een afspiegeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de wettelijke eisen ten aanzien van geschiktheid. SSPF gaat hier verantwoord en zorgvuldig mee om.

Criteria beloningsbeleid SSPF
In het kader van de wettelijke eisen voor beheerst beloningsbeleid heeft het bestuur van SSPF met betrekking tot het beloningsbeleid de volgende criteria vastgelegd:

  • Het beloningsbeleid van bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan van SSPF die niet (meer) in dienst van Shell, is in overeenstemming met de doelstellingen van SSPF en is passend gelet op de omvang en organisatie van het fonds en de aard, complexiteit en reputatie van de Shell-onderneming waarvoor het fonds de regeling uitvoert.
  • De beloning en/of een eventuele (onkosten)vergoeding staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag. Ten aanzien van het bepalen van het tijdsbeslag wordt de wettelijke VTE-score in beginsel als uitgangspunt gehanteerd.
  • Bij tussentijds ontslag van bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell wordt geen ontslagvergoeding door SSPF verstrekt.
  • Er is geen sprake van beloningen en/of (onkosten)vergoedingen die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van SSPF. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.
  • Medewerkers van SPN zijn niet in dienst bij SNPS en vallen daarmee niet onder het beloningsbeleid van SNPS, maar onder het algemene beloningsbeleid van de Shell-groep.

Leden van de RvT
De bovengenoemde criteria voor bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan die niet (meer) in dienst zijn van Shell, zijn van overeenkomstige toepassing op leden van de RvT. Verder gelden ten aanzien van de leden van de RvT nog de volgende aanvullende criteria:

  • De hoogte van de beloning is zodanig dat een financieel belang een kritische opstelling niet in de weg staat.
  • Er is geen sprake van prestatiegerelateerde beloningen.
  • De beloning is marktconform.

3-jaarlijks vindt door het bestuur een evaluatie plaats van het beloningsbeleid waarbij wordt bekeken of het beleid nog voldoet aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten.

Het bestuur heeft op basis van een evaluatie het beloningsbeleid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 26 september 2017.