Risicomanagement

Integraal Risicomanagement Raamwerk SNPS

SNPS draagt zorg voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en is in dit kader verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s. SNPS heeft een integraal risicomanagement beheersingsraamwerk ingericht, met als uitgangspunt om een beheersingskader te hebben dat passend is bij het profiel van SNPS en voor de risico’s die SNPS loopt. Het raamwerk helpt het bestuur om vanuit de langetermijndoelstellingen van SNPS en met inachtneming van de interne en externe omgeving, risico’s structureel in kaart te brengen en daarop een beheerskader in te richten. Binnen dit raamwerk zijn risico’s en beheersmaatregelen geïdentificeerd, de impact en waarschijnlijkheid van deze risico’s vastgesteld en acties gedefinieerd om de risico’s tot het gewenste niveau te mitigeren. Elk kwartaal, of vaker indien (markt-) omstandigheden daartoe aanleiding geven, beoordeelt SNPS de (ontwikkeling van de) risico’s en treft passende maatregelen.

Het integrale risicomanagement beheersingsraamwerk van SNPS is gebaseerd op een continuüm. Dit wil zeggen dat de beheersingsmaatregelen zoals die gelden binnen de uitvoeringsorganisaties van SPN, Achmea Pensioenservices N.V. en Achmea Investment Management B.V. als uitgangspunt worden genomen voor de inrichting van de SNPS beheersorganisatie. Door voort te bouwen op de interne beheersing van deze organisaties, die beheersingsmaatregelen goed te begrijpen, waar nodig onafhankelijk te (laten) valideren en actief te monitoren, wordt de beheersorganisatie binnen SNPS op een efficiënte wijze ingericht.

Om risico’s zo goed mogelijk te beheersen is het noodzakelijk om deze in hun onderlinge samenhang te bezien. Het beleid van SNPS is er op gericht om risico’s zodanig te beheersen dat sprake is van een verantwoorde en evenwichtige afweging tussen deze risico’s enerzijds en rendement, stabiliteit in het (verwacht) pensioen, uitvoeringsefficiency en kosten anderzijds. Het Bestuur benadrukt dat sommige risico’s zich anders dan vooraf ingeschat en/of onverwacht kunnen manifesteren, bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen, risico’s op looninflatie en ontwikkelingen op de financiële markten.

Verankering van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingsprocedures
Een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid van SNPS is het beheersen van beleggingsrisico’s.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen heeft SNPS ook gedragslijnen voor de verankering van duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsprocedures. Maar wat is een duurzaamheidsrisico? Dat is een gebeurtenis of omstandigheid op Environmental, Social of Governance gebied die, als ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Het is dus belangrijk dat SNPS procedures toepast om de ESG risico’s, waaronder de duurzaamheidsrisico’s te minimaliseren. Dit risico wordt gemitigeerd door:

  • De portefeuille periodiek te beoordelen op deze (mogelijke) risico’s.
  • De activiteiten van SNPS als ‘betrokken aandeelhouder’ op het gebied van het uitoefenen van stemrecht, het aangaan van de dialoog en uitsluiting.
  • ESG-factoren onderdeel te laten zijn van het manager selectieproces.