Over SSPF

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) verzorgt de pensioenregeling voor (ex-)medewerkers van Shell die vóór 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen en Nederland als ‘base country’ hebben.

Doel van het beleid
Het pensioenfonds heeft als doel het nakomen van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Hierbij streeft het pensioenfonds ernaar om de ingegane en premievrije pensioenaanspraken waardevast te houden. De daarvoor geldende maatstaf is het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle bestedingen’. Het pensioenfonds probeert zijn doelstelling te bereiken met aanvaardbare en stabiele premies. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en werknemers en is door het pensioenfonds vervolgens vastgelegd in het pensioenreglement.

Organisatie
Het bestuur van SSPF vertegenwoordigt de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over beleggingsbeleid en risicobeheersing.

Extern toezicht
Extern toezicht op het pensioenfonds vindt plaats door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). SSPF heeft daarnaast een waarmerkend actuaris en een onafhankelijke accountant aangesteld.

Uitvoering van de pensioenregeling
Uitgangspunt is om op basis van een solide beleid (met een evenwicht tussen rendement, risico en kosten), de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren. Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN) is het bestuursbureau van het pensioenfonds. SPN heeft de dagelijkse leiding van het pensioenfonds, voert de pensioenregeling uit en ondersteunt en adviseert het bestuur over governance, actuariële zaken, vermogens- en risicobeheer en pensioenstrategie. Het bestuur blijft (eind)verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor de activiteiten die zijn uitbesteed.

De administratie van de pensioenregeling is uitbesteed aan Achmea Pensioenservices. Shell Asset Management Company B.V. (SAMCo) beheert het vermogen van het pensioenfonds. Ook adviseert SAMCo het bestuur over het beleggingsbeleid.

Kijk voor meer informatie in het laatste jaarverslag.

Beleid SSPS inzake herziening van pensioenen
Kerntaak van SSPF is om pensioenaanspraken en uitkeringen correct te administreren en deelnemers hier goed over te informeren. Ondanks alle inspanningen van SNPS kunnen echter onjuistheden in de administratie ontstaan. SSPF heeft hiervoor een beleid inzake herziening van pensioenen.