Indexatiebeleid

Indexatie als je werkt en pensioen opbouwt en voor bepaalde uitkeringsgroepen
Als je pensioen opbouwt, wordt je opgebouwde pensioen vanaf 2023 verhoogd op basis van de afgeleide prijsinflatie met een maximum van 5%. Dit heet indexatie en vindt jaarlijks plaats op 1 februari.

Hoe werkt indexatie op basis van de afgeleide prijsinflatie?
De indexeringsmethode bevat een indexatiepercentage op basis van de afgeleide prijsinflatie zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, met een maximum van 5%. Voor de berekening van dit indexatiepercentage wordt uitgegaan van het gemiddelde van twee jaar, wat betekent dat het hoge inflatiepercentage van 2022 twee jaar lang wordt gebruikt in de berekening. Dit heeft ook in 2023 een positieve invloed op de pensioenindexatie. Dit beleid zal gelden tot de nieuwe pensioenwet in Nederland binnen Shell is geïmplementeerd (uiterlijk 1 januari 2027).

De indexatie geldt voor:
  • Werknemers die in dienst zijn gekomen vóór 1 juli 2013 en nog steeds bij Shell werken

  • Ingegaan partnerpensioen
    Deze verhoging geldt tot de oorspronkelijke pensioendatum van je voormalige partner.

  • Ingegaan wezenpensioen

  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
    Het salaris, op basis waarvan we je pensioen berekenen, wordt verhoogd met het indexatiepercentage per jaar. De WAO / WIA-aftrek stellen we opnieuw vast op basis van de gegevens die we van UWV ontvangen.

Tot en met 2021 liet het pensioenfonds je opgebouwde pensioen ieder jaar automatisch meegroeien met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisschalen van Shell Nederland. In 2022 werd je opgebouwde pensioen onvoorwaardelijk verhoogd met een vast indexatiepercentage van 2%.

Je vindt de indexering terug op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO). 

De afgelopen jaren is je pensioen als volgt geïndexeerd

Jaar Indexatie Indexatie op basis van
2024 5,0% De afgeleide prijsinflatie met maximum van 5%
2023              5,0%             De afgeleide prijsinflatie met maximum van 5%
2022 2,0% onvoorwaardelijke
indexatie 2%
2021 0,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland (0%)
2020 2,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland (2%)
2019 1,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland (1%)
2018 1,0% Ontwikkeling meerderheid
salarisschalen
Shell Nederland (1%)

Indexatie als je pensioen ontvangt, óf niet meer bij Shell werkt maar nog geen pensioen ontvangt
Het pensioenfonds probeert je pensioen elk jaar te laten meestijgen met de stijging van de consumentenprijzen. Dit heet indexatie.

Deze indexatie is niet gegarandeerd. Indexeren kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur besluit ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te indexeren.

De afgelopen jaren is je pensioen als volgt geïndexeerd

Jaar Indexatie Inflatie NL (CPI-index)
2024 0,2% 0,2%
2023         8,0% plus 4,1% per 1-11-2023* 12,1%
2022 5,7% (inclusief 0,7% inhaalindexatie uit 2021) 5,0%
2021 0,0% 0,7%
2020 1,6% 1,6%
2019 1,6% 1,6%
2018 2,6% (inclusief 1,1% inhaalindexatie uit 2012) 1,5%

*Voor het bepalen van de verhoging van je pensioen kijken we onder andere naar het afgeleide consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens (CPI). Deze wordt maandelijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor het bepalen van de verhoging van je pensioen kijken we onder andere naar het afgeleide consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens (CPI). Deze wordt maandelijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer over indexatie in 2024