Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid is een kernelement in de samenstelling van de organen van SNPS.

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) beheert pensioenaanspraken en pensioenrechten voor (voormalige) werknemers van Shell die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden, en voor hun nabestaanden.

SNPS vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden van het fonds zich vertegenwoordigd zien. Waar dat kan streeft SNPS ernaar dat het bestuur en het verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand. Het diversiteitsbeleid van SNPS sluit aan bij het zogenoemde Diversity en Inclusion (D&I) beleid van de Shell Groep. D&I is een permanent proces dat gericht is op het recht doen aan de verscheidenheid van mensen, en hen ruimte geeft in hun werk. Het verwijdert obstakels, zodat iedere medewerker hoe verschillend hij of zij ook is een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de activiteiten van Shell.

Uitgangspunten diversiteitsbeleid SNPS
Diversiteit binnen de organen van SNPS wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het one-tier bestuur en het verantwoordingsorgaan verbreedt en daardoor een beter bestuur (met daarbinnen intern toezicht) respectievelijk een betere verantwoordingsfunctie met zich meebrengt. Diversiteit stimuleert creativiteit, vernieuwing en voorkomt tunnelvisie. Diversiteitsbeleid is daarmee niet een ‘nice to have’, maar een kernelement in de samenstelling van de organen van SNPS. Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan van SNPS wordt daarom naast de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen.

Voor de bezetting en opvolging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar:

  • verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden in SNPS.
  • een evenwichtige verdeling van personen over businesses, functies en locaties
  • een evenwichtige verhouding tussen personen die deelnemer zijn in de bruto pensioenregeling en bestuursleden die (enkel) deelnemer zijn in de netto pensioenregeling
  • een goede mix van mannen en vrouwen
  • ten minste 1 lid onder en ten minste 1 lid boven 40 jaar

Voor SNPS geldt dat het pensioenfonds relatief recent gestart is (1 juli 2013), waardoor SNPS momenteel nog maar een beperkt aantal pensioengerechtigden kent. Ondanks het beperkt aantal pensioengerechtigden heeft de betrokkenheid van deze groep wel de aandacht van het bestuur.

Een andere dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Dit leidt tot een completer bestuur (met daarbinnen een effectief intern toezicht) en verantwoordingsfunctie.

In de profielschetsen voor kandidaat-leden voor het bestuur zijn bovengenoemde vereisten voor diversiteit opgenomen. Hetzelfde geldt voor de competentievisie van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur toetst voorgedragen kandidaten voor organen van SNPS mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen.


In het bestuur is 1 van 7 bestuursleden van SNPS vrouw. De 3 niet-uitvoerende bestuursleden in actieve dienst bij Shell werken elk bij een ander organisatieonderdeel (businesses en functies) van de onderneming.

Het verantwoordingsorgaan van SNPS bestaat uit 6 leden. De ervaring en achtergrond binnen en buiten Shell van de leden van het verantwoordingorgaan is zeer divers.

Volgens het bestuur is wat betreft leeftijd en geslacht binnen het bestuur en verantwoordingsorgaan momenteel een goede mate van diversiteit bereikt. Het bestuur realiseert zich daarbij wel dat de diversiteit op grond van geslacht en leeftijd de komende jaren aandacht blijft houden. Verder streeft het bestuur ernaar dat uiteindelijk het merendeel van de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan deelnemen in minimaal de brutoregeling van SNPS. Hier wordt aandacht aan besteed bij de successieplanning. Bij vacatures in het bestuur of verantwoordingsorgaan wordt aan Shell Nederland respectievelijk de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland verzocht bij voordrachten van kandidaten specifiek rekening te houden met de diversiteitsnormen uit de Code Pensioenfondsen. Uitgangspunt daarbij is dat SNPS minimaal voldoet aan deze diversiteitsnormen.


In het jaarverslag van SNPS wordt gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en over de inspanningen die zijn verricht om de diversiteit binnen de organen verder te bevorderen.

Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en of de middelen hiertoe effectief zijn geweest. 3-jaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid over de langere termijn.