Diversiteitsbeleid

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) beheert pensioenaanspraken voor (voormalige) werknemers van Shell die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden. SNPS vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden van het fonds zich vertegenwoordigd weten. Waar dat kan streeft SNPS ernaar dat het bestuur en het verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand.

Uitgangspunten diversiteitsbeleid SNPS
Diversiteit binnen de organen van SNPS wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat het de horizon van het one-tier bestuur en het verantwoordingsorgaan verbreedt en daardoor een beter bestuur (met daarbinnen intern toezicht) respectievelijk een betere verantwoordingsfunctie met zich meebrengt. Diversiteit stimuleert creativiteit, vernieuwing en voorkomt tunnelvisie. Diversiteitsbeleid is daarmee niet een ‘nice to have’, maar een kernelement in de samenstelling van de organen van SNPS.

Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan van SNPS wordt daarom naast de vereiste deskundigheid, competenties en professioneel gedrag, rekening gehouden met diversiteit zoals beschreven in de Code Pensioenfondsen.

Voor de bezetting en opvolging van het bestuur en het verantwoordingsorgaan wordt gestreefd naar:

  • verscheidenheid aan vaardigheden, culturen en zienswijzen, waarbij de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan een redelijke afspiegeling vormen van de belanghebbenden in SNPS
  • een evenwichtige verdeling van personen over businesses en locaties
  • een evenwichtige verhouding tussen personen die deelnemer zijn in de bruto pensioenregeling en bestuursleden die (enkel) deelnemer zijn in de netto pensioenregeling 
  • een goede mix van mannen en vrouwen
  • ten minste 1 lid onder en ten minste 1 lid boven de 40 jaar

Voor SNPS geldt dat het pensioenfonds relatief recent gestart is (1 juli 2013), waardoor SNPS momenteel nog maar een beperkt aantal  pensioengerechtigden kent. Ondanks het beperkt aantal pensioengerechtigden heeft de betrokkenheid van deze groep wel de aandacht van het Bestuur.

N.B. SNPS heeft statutair ruimte gecreëerd voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. Zolang het aantal pensioengerechtigden echter nog geen 10% of meer bedraagt van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden tezamen, is feitelijk nog geen sprake van bestuurders namens deze geleding. Hetzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

Een andere dimensie van diversiteit is complementariteit; het elkaar aanvullen vanuit een diversiteit aan deskundigheid en competenties. Dit leidt tot een completer bestuur (met daarbinnen een effectief intern toezicht) en verantwoordingsfunctie.

In de profielschetsen voor kandidaat-leden voor het bestuur zijn bovengenoemde vereisten voor diversiteit opgenomen. Hetzelfde geldt voor de competentievisie van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur toetst voorgedragen kandidaten voor organen van SNPS mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen.

Huidige diversiteit binnen organen SNPS
Bij de oprichting van SNPS is bewust gekozen voor een bestuur als ‘zakenkabinet’ met ervaren – en daarmee logischerwijze oudere – bestuurders. In de opstartfase waren immers nog geen deelnemers aan de SNPS-pensioenregeling beschikbaar die zitting konden nemen in het Bestuur. Nu SNPS een langere periode operationeel is, met inmiddels een substantieel aantal actieve deelnemers in zowel de bruto- als de nettoregeling, breekt de periode aan dat binnen het Bestuur ruimte kan worden gecreëerd voor nieuwe bestuursleden die deelnemen in één of beide pensioenregelingen van SNPS. Hiertoe is reeds in 2015 een rooster van aftreden vastgesteld.

Medio 2017 is 1 van 7 bestuursleden van SNPS vrouw. 1 niet-uitvoerend bestuurslid is jonger dan 40 jaar. 1 uitvoerend bestuurslid is jonger dan 50 jaar. Ondanks het feit dat SNPS nog geen pensioengerechtigden kent, hebben 2 niet-uitvoerende bestuurleden een leeftijd van boven de 60 jaar. Deze bestuursleden zijn gepensioneerd.

De 3 niet-uitvoerende bestuursleden in actieve dienst bij Shell werken elk bij een ander organisatieonderdeel (businesses en functies) van de onderneming. Ook de achtergrond van de gepensioneerde bestuurders binnen de onderneming is divers.

Het verantwoordingsorgaan van SNPS bestaat uit 6 leden waarvan 3 vrouw. 4 leden zijn jonger dan 50 jaar, waarvan 1 lid jonger dan 40 jaar. De ervaring en achtergrond binnen en buiten Shell van de leden van het verantwoordingorgaan is zeer divers.

Naar de mening van het bestuur is wat betreft leeftijd en geslacht binnen het bestuur en verantwoordingsorgaan momenteel een goede mate van diversiteit bereikt. Het bestuur realiseert zich daarbij wel dat de diversiteit op grond van geslacht en leeftijd met name binnen het bestuur de komende jaren aandacht blijft houden. Verder streeft het bestuur ernaar dat uiteindelijk het merendeel van de leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan deelnemen in minimaal de brutoregeling van SNPS. Hier wordt aandacht aan besteed bij de successieplanning. Bij vacatures in het bestuur of verantwoordingsorgaan wordt aan Shell Nederland respectievelijk de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland verzocht bij voordrachten van kandidaten specifiek rekening te houden met de diversiteitsnormen uit de Code Pensioenfondsen. Uitgangspunt daarbij is dat SNPS minimaal voldoet aan deze diversiteitsnormen.

Evaluatie diversiteitsbeleid SNPS
In het jaarverslag van SNPS wordt gerapporteerd over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het bestuur en het verantwoordingsorgaan en over de inspanningen die zijn verricht om de diversiteit binnen de organen verder te bevorderen.

Jaarlijks beoordeelt het bestuur in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en of de middelen hiertoe effectief zijn geweest. Driejaarlijks evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid over de langere termijn.