Beloningsbeleid SNPS

Het beloningsbeleid van SNPS voldoet aan de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen en Verordening (EU) 2019/2088. Deze schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor fondsen aanvaardbaar is. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast en maakt dit openbaar via de website van SNPS.

Doelgroep beloningsbeleid SNPS
Voor SNPS zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op bestuurders van SNPS die niet (meer) werkzaam zijn bij Shell. In de praktijk betreft dit met name bestuurders die gepensioneerd zijn. Bestuursleden die in dienst zijn van Shell ontvangen geen bezoldiging vanuit SNPS. Zij worden geacht hun bestuurslidmaatschap te combineren met hun reguliere baan.

Leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) genieten statutair geen bezoldiging. Leden van het VO die niet meer werkzaam zijn bij Shell komen in aanmerking voor de maximale onbelaste onkostenvergoeding waarvan de hoogte periodiek door de overheid wordt aangepast. Gezien de extra werkzaamheden van de voorzitter niet in actieve dienst van het VO ontvangt deze een belaste onkostenvergoeding die is gebaseerd op 1,75 maal het bedrag van de onbelaste onkostenvergoeding voor een lid. Dit bedrag zal worden gebruteerd en als belaste onkostenvergoeding worden uitbetaald. Voor de secretaris van het VO die niet meer werkzaam is bij Shell, geldt dezelfde onkostenvergoeding als voor de voorzitter van het VO. Alle VO-leden van SNPS zijn op dit moment in dienst van Shell.

SNPS heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer volledig uitbesteed. Het pensioenfonds heeft daardoor geen medewerkers in dienst. Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) verzorgt de bestuursondersteuning van SNPS. SPN is een dochtermaatschappij van Shell en valt daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell. SNPS zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken zijn uitbesteed, minimaal voldoet aan de criteria van het beloningsbeleid van SNPS. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van een uitbestedingsovereenkomst. Zo is in de uitbestedingsovereenkomsten tussen SNPS en Achmea Pensioenservices (APS) en SNPS en Achmea Investment Management (Achmea IM) opgenomen dat APS respectievelijk Achmea IM voor haar medewerkers een beloningsbeleid hanteert dat in overeenstemming is met de regels voor beheerst beloningsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten / De Nederlandsche Bank.

Context beloningsbeleid SNPS
SNPS gaat verantwoord en zorgvuldig om met beloningen. Alle leden van het bestuur binnen SNPS zijn in actieve Shell dienst, ontvangen een Shell-pensioen danwel hebben (als gewezen deelnemer) recht op premievrije pensioenaanspraken. SNPS streeft voor bestuursfuncties naar hoog gekwalificeerde leden die een achtergrond hebben binnen Shell. Leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden vanuit een intrinsieke motivatie zoals verbreding van de eigen persoonlijke ontwikkeling, bijdragen aan de ouderdagsvoorziening van (oud)-collega’s binnen Shell e.d.

De beloning vanuit SNPS voor bestuursleden die niet meer in actieve Shell dienst zijn, is in overeenstemming met de verwachte tijdsbesteding en de complexiteit van het pensioenfonds. Verder stimuleert het bestuur dat het bestuurslidmaatschap van personen in actieve Shell-dienst wordt meegenomen in de jaarlijkse beoordeling door de linemanager van de betrokken medewerker. Zaken als persoonlijke ontwikkeling door de bestuursrol en positieve inhoudelijke kruisbestuiving met de ‘daily job’ binnen Shell, kunnen hierin bijvoorbeeld een rol spelen.

Vanuit het oogpunt van transparantie worden de beloningen door SNPS op (individueel) functieniveau in het jaarverslag gepubliceerd.

Criteria beloningsbeleid SNPS
In het kader van de wettelijke eisen voor beheerst beloningsbeleid heeft het bestuur van SNPS met betrekking tot het beloningsbeleid de volgende criteria vastgelegd:

  • Het beloningsbeleid van bestuursleden van SNPS die niet (meer) in dienst zijn van Shell, is in overstemming met de doelstellingen van SNPS en is passend gelet op de omvang en organisatie van het fonds en de aard, complexiteit en reputatie van de Shell-onderneming waarvoor het fonds de regeling uitvoert. Er is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) worden genomen dan voor SNPS aanvaardbaar zijn. Bij de bepaling van de beloning voor bestuurders niet (meer) in dienst bij SNPS, wordt gebruik gemaakt van een marktverkenning. Voor de periode 2023 tot en met 2025 worden de beloningsbedragen voor bestuurders niet (meer) in dienst bij SNPS jaarlijks per 1 januari verhoogd overeenkomstig de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen 1 tot en met 15, zoals die worden gehanteerd in het beloningssysteem van Shell Nederland B.V.
  • De beloning voor bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag. Ten aanzien van het bepalen van het tijdsbeslag wordt de wettelijke VTE-score als uitgangspunt gehanteerd. Wanneer SNPS afwijkt van de VTE-score, wordt dit gemotiveerd.
  • Bij tussentijds ontslag van bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell wordt geen ontslagvergoeding door SNPS verstrekt.
  • Er is geen sprake van bestuurdersbeloningen die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van SNPS. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.
  • Bestuurders in dienstbetrekking van Shell vallen onder het algemene arbeidsvoorwaarden-beleid van Shell en ontvangen geen (aanvullende) beloning vanuit SNPS. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.
  • Medewerkers van SPN zijn niet in dienst bij SNPS en vallen daarmee niet onder het beloningsbeleid van SNPS, maar onder het algemene beloningsbeleid van de Shell-groep.
  • SNPS betrekt het beloningsbeleid bij de keuze voor derde partijen waaraan het pensioenfonds activiteiten uitbesteedt. Het beloningsbeleid van deze partijen voldoet minimaal aan de criteria van het beloningsbeleid van SNPS.
  • In het geval dat de algemene beginselen van het beloningsbeleid van SNPS, in verband met wettelijke uitzonderingen, niet van toepassing zijn op de uitbestedingspartner, verstrekt de betreffende uitbestedingspartner inzicht in het beloningsbeleid aan SNPS, zodat het pensioenfonds kan vaststellen dat het beleid niet aanmoedigt tot het nemen van onaanvaardbare risico’s.

 

Driejaarlijks vindt door het bestuur een evaluatie plaats van het beloningsbeleid waarbij wordt bekeken of het beleid nog voldoet aan de geformuleerde doestellingen en uitgangspunten. Periodiek herijkt het bestuur de op grond van dit beloningsbeleid vastgestelde individuele beloningen.

Het bestuur heeft op basis van een evaluatie het beloningsbeleid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 23 augustus 2023.