Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van SNPS voldoet aan de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen. Deze schrijven voor dat pensioenfondsen een beheerst en duurzaam beloningsbeleid voeren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor fondsen aanvaardbaar is. Het pensioenfonds legt het beleid met betrekking tot beloning schriftelijk vast.

Doelgroep beloningsbeleid SNPS
Voor SNPS zijn de regels rondom het beloningsbeleid in de pensioensector van toepassing op bestuurders van SNPS die niet (meer) werkzaam zijn bij Shell. In de praktijk betreft dit met name bestuurders die gepensioneerd zijn. Bestuursleden die in dienst zijn van Shell ontvangen geen bezoldiging vanuit SNPS. Zij worden geacht hun bestuurslidmaatschap te combineren met hun reguliere baan. Hetzelfde geldt voor de leden van het verantwoordingsorgaan die werkzaam zijn bij Shell. Alle verantwoordingsorgaanleden van SNPS zijn op dit moment in dienst van Shell. Bestuurders en leden van het verantwoordingsorgaan in dienstbetrekking van Shell vallen onder het algemene arbeidsvoorwaarden-beleid van Shell en ontvangen geen (aanvullende) beloning vanuit SNPS. Daarmee is geen sprake van beloningscomponenten waarmee meer risico’s worden genomen dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar zijn.

SNPS heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer volledig uitbesteed. Het pensioenfonds heeft daardoor geen medewerkers in dienst. Shell Pensioenbureau Nederland (SPN) verzorgt de bestuursondersteuning van SNPS. SPN is een dochtermaatschappij van Shell en valt daarmee onder het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van Shell. SNPS zorgt er verder voor dat het beloningsbeleid van partijen aan wie taken zijn uitbesteed, minimaal voldoet aan de criteria van het beloningsbeleid van SNPS. Het beloningsbeleid is een vast onderdeel van de contractafspraken bij het sluiten of verlengen van een uitbestedingsovereenkomst. Zo is in de uitbestedingsovereenkomsten tussen SNPS en Achmea Pensioenservices en SNPS en Achmea Investment Management (AIM) opgenomen dat Achmea Pensioenservices respectievelijk AIM voor haar medewerkers een beloningsbeleid hanteert dat in overeenstemming is met de regels voor beheerst beloningsbeleid van de AFM / DNB.

Context beloningsbeleid SNPS
SNPS vervult als nieuw pensioenfonds van een van de grotere werkgevers van Nederland een voortrekkersrol in de pensioensector. Bestuursleden van het fonds dienen 'best of class' te zijn, zodat SNPS deze verantwoordelijkheid kan waarmaken. Het beloningsbeleid is hiervan een afspiegeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de wettelijke eisen ten aanzien van geschiktheid voor bestuursleden. SNPS gaat hier verantwoord en zorgvuldig mee om.

Criteria beloningsbeleid SNPS
In het kader van de wettelijke eisen voor beheerst beloningsbeleid heeft het bestuur van SNPS met betrekking tot het beloningsbeleid de volgende criteria vastgelegd:

  • Het beloningsbeleid van bestuursleden van SNPS die niet (meer) in dienst zijn van Shell, is in overstemming met de doelstellingen van SNPS en is passend gelet op de omvang en organisatie van het fonds en de aard, complexiteit en reputatie van de Shell-onderneming waarvoor het fonds de regeling uitvoert.
  • De beloning en/of een eventuele (onkosten)vergoeding voor bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell staat in redelijke verhouding tot de gedragen verantwoordelijkheid, de aan de functie gestelde (geschiktheids)eisen en het tijdsbeslag. Ten aanzien van het bepalen van het tijdsbeslag wordt de wettelijke VTE-score in beginsel als uitgangspunt gehanteerd.
  • Bij tussentijds ontslag van bestuurders zonder dienstbetrekking bij Shell wordt geen ontslagvergoeding door SNPS verstrekt.
  • Er is geen sprake van beloningen en/of een eventuele (onkosten)vergoeding die gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van SNPS. Eventuele negatieve prikkelwerking is dan ook niet aan de orde.
  • Medewerkers van SPN zijn niet in dienst bij SNPS en vallen daarmee niet onder het beloningsbeleid van SNPS, maar onder het algemene beloningsbeleid van de Shell-groep.

3-jaarlijks vindt door het bestuur een evaluatie plaats van het beloningsbeleid waarbij wordt bekeken of het beleid nog voldoet aan de geformuleerde doestellingen en uitgangspunten. Periodiek herijkt het bestuur de op grond van dit beloningsbeleid vastgestelde individuele beloningen.

Het bestuur heeft op basis van een evaluatie het beloningsbeleid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld op 30 november 2017.