Bestuur

Naast de dagelijkse leiding van SSPF heeft het bestuur een aantal specifieke taken, zoals:

  • het up-to-date houden van de statuten en reglementen
  • het vaststellen van het taakgebied van SSPF en van de bestuurders
  • het vaststellen van het uitbestedings- en communicatiebeleid
  • het vaststellen van de jaarstukken en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
  • periodiek overleg met DNB en AFM

Bevoegdheden
De bevoegdheid van het bestuur om zijn taken uit te voeren is gebaseerd op de wet (het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet) en op de statuten en de reglementen van SSPF.

Verantwoordelijkheden
Het bestuur zorgt ervoor dat alle relevante wettelijke bepalingen, regels en overeenkomsten worden nageleefd. Verder moet het bestuur ervoor zorgen dat de bepalingen van de statuten en reglementen worden nageleefd en dat het beleid ook wordt uitgevoerd zoals dat in de ABTN is vastgelegd.

Het bestuur van SSPF bestaat uit 8 leden:

  • 4 bestuursleden namens de werkgever. Zij worden benoemd op voordracht van Shell Petroleum B.V., die de (in)directe houder is van de aandelen van de meeste aangesloten maatschappijen.
  • 2 bestuursleden namens de werknemers. Zij worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland.
  • 2 bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Zij worden benoemd op voordracht van de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

Bij het vervullen van zijn taak moet het bestuur ervoor zorgen dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Samenstelling bestuur

Namens werkgevers Namens werknemers Namens pensioengerechtigden
 Martin ten Brink, voorzitter  Fridoline Van Binsbergen-Stierum  Martijn Minderhoud
 Edwin Kunkels  Bas van der Leer  Jolanda Messerschmidt
 Jolanda Schenk    
 Vacature