Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Ook staat de raad van toezicht het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht betrekt de naleving van de Code Pensioenfondsen door het pensioenfonds bij zijn taak.

De raad van toezicht bestaat uit ten minste 3 en maximaal 4 onafhankelijke externe deskundigen. Leden van de raad worden benoemd door Shell Petroleum B.V., die de (in)directe houder is van de aandelen van de meeste aangesloten maatschappijen. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het jaarverslag.

Samenstelling raad van toezicht

Tjalling Tiemstra, voorzitter
Irene Vermeeren-Keijzers
Harold Clijsen