Veelgestelde vragen

mijn-Flexplanner

Op mijn-Flexplanner ziet u wat de gevolgen van uw keuzes zijn voor uw pensioen. Vroeger kon dat met de calculator alleen voor uw pensioen bij SSPF. Nu kan dat ook voor uw pensioen bij SNPS. U zit letterlijk zelf aan de knoppen. Bijvoorbeeld:

  • Volledig of deeltijd met pensioen gaan.
  • Ouderdomspensioen (gedeeltelijk) uitruilen voor partnerpensioen.
  • Nu stoppen met werken en pas later met pensioen gaan.
  • Wat het betekent voor uw pensioen wanneer u uit dienst gaat.

Uw definitieve pensioenkeuzes geeft u door via mijn-Pensioenaanvraag. Dat kan vanaf het moment dat u 55 jaar of ouder bent. Bekijk ook de korte animatie met uitleg.

De percentages voor de keuze hoger of lager pensioen zijn vastgelegd in het reglement. Bij mijn-Flexplanner, mijn-Pensioenaanvraag en in onze brieven gebruiken we dezelfde percentages. In het reglement hebben we de verdeling anders uitgelegd, maar de uitkomst is hetzelfde. Ziet het rekenvoorbeeld hieronder:

Hoogste pensioen100
Laagste pensioen75
Verschil25
Verschil uitgedrukt in percentage laagste pensioen33,3% (=25/75)
Maar ook: laagste pensioen is 75% van de hoogste75% (=75/100)

Bij een aantal deelnemers bestaat het pensioen uit componenten die mijn-Flexplanner niet kan berekenen. Bij het aanklikken van mijn-Flexplanner krijgt u daar dan een melding van. Neem in dat geval contact op met het klantenteam voor een persoonlijke berekening.

mijn-Pensioenaanvraag

Als u 55 jaar of ouder bent, kunt u uw SSPF-pensioenkeuzes invoeren en printen om uw pensioen aan te vragen. Het is een onderdeel van uw persoonlijk portaal: mijn-Shellpensioen.

In mijn-Flexplanner kunt u zich oriƫnteren op uw pensioenkeuzes. U berekent vrijblijvend de effecten van alle mogelijkheden. Heeft u uw pensioenkeuzes bepaald? Vul uw keuzes dan in op mijn-Pensioenaanvraag.

De keuze om deels te blijven werken en deels met pensioen te gaan is niet beschikbaar in mijn-Pensioenaanvraag. Op termijn wordt deze pensioenkeuze toegevoegd. Wilt u met deeltijdpensioen gaan? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke berekening-op-maat.

Voorlopig is mijn-Pensioenaanvraag alleen beschikbaar voor de middelloonregeling van SSPF (Stichting Shell Pensioenfonds).

Collectief Variabel Pensioen (CVP)

Het CVP (Collectief Variabel Pensioen) is een uitbreiding van pensioen bij SNPS. Zowel voor de basispensioenregeling als voor de Shell Nettopensioenregeling. SNPS-deelnemers vanaf 58 jaar nemen standaard deel aan het CVP. Deelname is niet verplicht: u kunt er ook voor kiezen om een vaste pensioenuitkering in te kopen bij een externe pensioenverzekeraar. Als u ook deelnemer bent in de SSPF-pensioenregeling (middelloon) is het CVP op dat deel niet van toepassing.

Het CVP is in uw geval alleen van toepassing als u ook meedoet met de Shell Nettopensioenregeling. Als uw nettopensioen nog niet is ingegaan, kunt u voor dat deel nog kiezen of u wel of niet wilt deelnemen aan het CVP. Het maakt niet uit dat u al met (vervroegd) pensioen bent bij SSPF.

Als u bij Shell uit dienst bent, worden er geen premies meer ingelegd voor de opbouw van uw pensioen. Maar: voor uw pensioen bij SNPS kunt u nog steeds meedoen aan het CVP. Op uw 58e maakt u hiervoor een voorlopige keuze. Op uw pensioendatum of uiterlijk op uw 68e maakt u een definitieve keuze.

De aanspraken in het CVP zijn variabel en worden een keer per jaar verrekend met in dat jaar behaalde winsten of verliezen In het CVP wordt het opgebouwde pensioenkapitaal van deelnemers collectief belegd. Daarnaast delen deelnemers risico’s op overlijden en langleven met elkaar. Omdat de behaalde resultaten in het CVP gespreid worden verwerkt, neemt het risico op een grote schok in uw pensioen af. Hoe dit spreiden van resultaten werkt, wordt toegelicht in de video getiteld: “Spreiding van resultaten over 5 jaar”. Hierin wordt uitgelegd hoe de jaarlijkse resultaten van invloed zijn op het pensioen in CVP.

Als u pensioen heeft bij SNPS, kiest u voor een variabel of een vast pensioen. Neemt u deel aan het CVP? Uw pensioenkapitaal wordt dan geleidelijk omgezet naar pensioenaanspraken in het CVP en belegd volgens de collectieve CVP-beleggingsmix. Kiezen voor het CVP op pensioendatum betekent dat u een variabel pensioen ontvangt van SNPS. Als u niet voor het CVP kiest, koopt u op uw pensioendatum een vast pensioen aan bij een externe pensioenuitvoerder. Tot uw pensioendatum blijft u dan pensioen opbouwen en beleggen volgens het risicoprofiel van uw keuze.

Op uw 58e maakt u een voorlopige keuze voor het CVP. Op uw pensioendatum of uiterlijk op uw 68e kunt u alsnog besluiten niet door te gaan met het CVP. Het is niet mogelijk om tussen uw 58e en uw pensioendatum te stoppen met het CVP. Let ook op dat bij het uitstappen op de pensioendatum alle nog openstaande positieve en negatieve resultaten in een keer worden verrekend.

Om de administratiekosten te dekken, wordt in het CVP elk jaar een bedrag van het resultaat afgetrokken. Tot 1 april 2022 is deze aftrek maximaal 0,1% van het vermogen dat voor u in het CVP belegd is. Shell betaalt de resterende administratiekosten. Hierna wordt deze kostensystematiek in overleg tussen de werkgever en de Centrale Ondernemingsraad opnieuw bekeken. Deze kan dan worden aangepast, maar hij kan ook ongewijzigd blijven. Als u extern een vaste uitkering zou aankopen, worden bij het begin van uw deelname alle kosten meteen verrekend.

Uw pensioenaanspraken in het CVP worden belegd volgens de vaste CVP-beleggingsmix. Dit is 1 mix met een vaste verdeling van 35% zakelijke waarden (zoals aandelen) en 65% vaste waarden (zoals obligaties). De CVP-beleggingsmix is niet toegesneden op uw persoonlijke omstandigheden, maar is speciaal ingericht voor het collectief en de fase waarin u (bijna) met pensioen bent. Het bestuur van SNPS stelt de CVP-beleggingsmix zorgvuldig vast. Dat gebeurt met behulp van een wettelijk voorgeschreven, gedegen 'Asset and Liability Management' studie (ALM).

Het bestuur herhaalt de ALM-studie regelmatig - in elk geval elke 3 jaar - en bekijkt of de CVP-beleggingsmix naar aanleiding van de uitkomsten van de ALM-studie moet worden aangepast. Er wordt belegd in institutionele beleggingsfondsen. Deze fondsen brengen minder kosten in rekening dan beleggingsfondsen voor particulieren. Kijk voor meer informatie over de CVP-beleggingsmix op uw persoonlijk portaal.  

We zijn verplicht gebruik te maken van de door De Nederlandsche Bank (DNB) aangeleverde rendementen op vastrentende waarden en aandelen. Voor prognoses moet jaar op jaar hetzelfde rendement worden gehanteerd. Voor het 'mooi weer'-scenario is dit jaarlijks rond de 4% op vastrentende waarden en meer dan 10% op aandelen. Voor het 'verwacht'-scenario is dit jaarlijks rond de 1% op vastrentende waarden en 3% op aandelen. Voor het 'slecht weer'-scenario is dit jaarlijks rond de -1,5% op vastrentende waarden en -6% op aandelen. Het slecht weer scenario geeft aan wat er kan gebeuren als het tegen zit. Er zijn geen garanties voor een minimum uitkering bij het CVP. Alle resultaten worden binnen het collectief gedeeld.

Vóór uw pensionering zijn het partner- en wezenpensioen bij SNPS verzekerd op risicobasis. Uw deelname aan het CVP heeft geen gevolgen voor deze verzekering. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner standaard een variabel partnerpensioen, tenzij u het partnerpensioen op uw pensioendatum heeft uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Eerder/later met pensioen blijft mogelijk, Deeltijdpensionering is toegestaan, Hoog/laag is niet mogelijk, maar wel een stijgende of dalende variant: kiest u voor een vaste jaarlijkse stijging van 1%, dan start u met een lagere pensioenuitkering. Bij keuze voor een vaste jaarlijkse daling van 1% begint u met een hogere pensioenuitkering. Ook kunt u kunt het partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Het pensioenfonds koopt automatisch 70% partnerpensioen aan, als er sprake is van een partner. Uw partner krijgt dit partnerpensioen als u overlijdt en zo lang hij/zij leeft.

Er worden dan geen premies meer ingelegd. Het pensioenkapitaal dat u bij SNPS heeft opgebouwd, blijft voor u belegd. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw (mogelijke) deelname aan het CVP. Kiest u voor deelname in het CVP? Dan zetten we totdat u met pensioen gaat jaarlijks een deel van uw pensioenkapitaal om naar pensioenaanspraken in het CVP.

Het is niet mogelijk om vrijwillige bijdragen te doen in het CVP. De fiscale mogelijkheden die de Belastingdienst aan SNPS biedt om de CVP pensioenregeling in te vullen zijn volledig benut. Naast de betaalde premies (werkgever en medewerker samen) is geen fiscale ruimte over.

Nee, u gaat dan met beide regelingen deelnemen. Het is niet mogelijk om met een gedeelte van uw pensioenkapitaal in het CVP deel te nemen.

Persoonlijk portaal

Op uw persoonlijk portaal mijn-Shellpensioen vindt u alle pensioeninformatie bij elkaar. Op 1 plek, dat is handig. Wij geven u een totaaloverzicht van uw pensioensituatie. Wilt u hier iets aan veranderen? Dat kan. Bij iedere aanpassing ziet u duidelijk wat dit voor uw pensioen betekent. We geven u ook uitleg bij veranderingen in uw werk- of privésituatie: ook dat kan van invloed zijn op uw pensioen. Bij 'Mijn archief' vindt u een overzicht van uw persoonlijke documenten. Als u voor de 1e keer inlogt op mijn-Shellpensioen, kunt u ook de welkomstvideo bekijken.

Dit persoonlijk portaal is alleen voor u bestemd. Door in te loggen weten wij wie u bent. Het is uw digitaal paspoort.

Jazeker! Uw persoonlijke portaal is volledig te gebruiken met een desktop, notebook of tablet. Voor een smartphone hebben we de schermindeling iets aangepast. Dan is het ook op een klein scherm goed te gebruiken.

Wij krijgen uw gegevens van verschillende instanties. Uw werkgever geeft uw naam aan ons door. Woont u in Nederland? Dan krijgen wij uw woonadres en uw burgerlijke staat via de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens kunt u dus niet zelf aanpassen. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen in uw woonadres en burgerlijke staat dan altijd zelf aan ons door. Op uw persoonlijk portaal kunt u wél uw taalvoorkeur, uw e-mailadres en uw correspondentieadres aanpassen. 

Shell Nettopensioenregeling

De overheid heeft een fiscaal maximum gesteld aan het jaarinkomen waarover u vanuit uw basispensioenregeling pensioen kunt opbouwen. Dat maximum wordt elk jaar opnieuw bepaald. Kijk voor het bedrag dat voor u geldt bij SSPF of SNPS of in uw Pensioen 1-2-3

Over de pensioenpremie voor de Shell Nettopensioenregeling moet eerst loonbelasting worden betaald. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum dan onbelast is. In een brutopensioenregeling, zoals de basispensioenregeling van SNPS en SSPF, is dat precies andersom. Over de premies hiervoor betaalt u nu geen loonbelasting. Over uw pensioenuitkering betaalt u straks wél loonbelasting.

Als u deelneemt aan de Shell Nettopensioenregeling, is uw partner ook verzekerd voor het deel van uw salaris dat boven het fiscale maximum voor uw regeling uitkomt. Als u zou overlijden tijdens uw dienstverband bij Shell, krijgt uw eventuele partner een partnerpensioen en uw eventuele kinderen een wezenpensioen. Voor het deel van uw salaris tot het fiscale maximum is dit een bruto-uitkering. Voor het deel van uw salaris boven dit maximum wordt het partnerpensioen netto uitgekeerd. 

Als u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen voor uw gehele salaris. Dus ook voor uw salaris boven de fiscale grens, ongeacht of u deelneemt aan de Shell Nettopensioenregeling of niet,

Als u deelneemt aan de Shell Nettopensioenregeling, wordt uw pensioen premievrij voortgezet voor het deel van uw salaris dat boven het fiscale maximum voor uw regeling uitkomt.

Neemt u niet deel aan de Shell Nettopensioenregeling, dan wordt uw pensioen premievrij voortgezet tot het fiscale maximum van uw bruto regeling.

Nee, de regeling is vrijwillig. We gaan ervan uit dat u wilt deelnemen. Als u dit niet wilt, moet u dit zelf aan ons doorgeven. Uw partner moet dit formulier ook tekenen. U geeft dit door via het Opt out-formulier. De Shell Nettopensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving voor pensioensparen uit uw netto-inkomen. Uw inleg wordt bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van algemene uitvoeringskosten of winstmarges. SNPS heeft geen winstoogmerk.

Als u hiervoor in aanmerking komt, neemt u automatisch deel aan de Shell Nettopensioenregeling. Als u dit niet wilt, of wanneer u uw deelname wilt beëindigen, moet u dit zelf doorgeven via het Opt out-formulier. Uw partner moet het met uw keuze eens zijn en het formulier ‘Nettopensioen Opt out instemming partner’ tekenen. Het ingevulde en ondertekende formulier scant u en voegt u bij het Opt out-formulier. De premies die u betaald heeft blijven wel gereserveerd voor de Shell Nettopensioenregeling. Deze worden dus niet alsnog uitbetaald. U kunt 1 keer per jaar een keuze maken om in- of uit te stappen.

U kunt opnieuw deelnemen nadat u afgezien heeft van deelname. Hiervoor vraagt de herverzekeraar medische waarborgen. U vult de gezondheidsverklaring (pdf) in en stuurt deze naar:
MEDISCH GEHEIM
Centraal Beheer Achmea t.b.v. SNPS netto pensioenregeling
Expertiseteam - Locatie AG 1B
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN
Nederland

Nadat u een akkoord op de gezondheidsverklaring heeft ontvangen, vult u het Opt in-formulier in en stuurt deze naar HR Operations via HR Online. Het akkoord op de gezondheidsverklaring voegt u toe aan het Opt in formulier.

U kunt 1 keer per jaar een keuze maken om in- of uit te stappen.

Nee, het is niet mogelijk om gedeeltelijk deel te nemen. U neemt deel voor uw volledige salarisdeel boven het maximum van uw regeling óf u ziet af van deelname.