Risicomanagement

Integraal Risicomanagement Raamwerk SSPF
SSPF draagt zorg voor een beheerste en integere bedrijfsvoering en is in dit kader verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s. SSPF heeft een integraal risicomanagement beheersingsraamwerk ingericht, met als uitgangspunt om een beheersingskader te hebben dat passend is bij het profiel van SSPF en voor de risico’s die SSPF loopt. Het raamwerk helpt het bestuur om vanuit de langetermijndoelstellingen van SSPF en met inachtneming van de interne en externe omgeving, risico’s structureel in kaart te brengen en daarop een beheerskader in te richten. Binnen dit raamwerk zijn risico’s en beheersmaatregelen geïdentificeerd, de impact en waarschijnlijkheid van deze risico’s vastgesteld en acties gedefinieerd om de risico’s tot het gewenste niveau te mitigeren. Elk kwartaal, of vaker als (markt-) omstandigheden daartoe aanleiding geven, beoordeelt SSPF de (ontwikkeling van de) risico’s en treft passende maatregelen.

Het integrale risicomanagement beheersingsraamwerk van SSPF is gebaseerd op een continuüm. Dit wil zeggen dat de beheersingsmaatregelen zoals die gelden binnen de uitvoeringsorganisaties van SPN, Achmea Pensioenservices en SAMCo als uitgangspunt worden genomen voor de inrichting van de SSPF beheersorganisatie. Door voort te bouwen op de interne beheersing van deze organisaties, die beheersingsmaatregelen goed te begrijpen, waar nodig onafhankelijk te (laten) valideren en actief te monitoren, wordt de beheersorganisatie binnen SSPF op een efficiënte wijze ingericht.

Om risico’s zo goed mogelijk te beheersen is het noodzakelijk om deze in hun onderlinge samenhang te bezien. Het beleid van SSPF is er op gericht om risico’s zodanig te beheersen dat sprake is van een verantwoorde en evenwichtige afweging tussen deze risico’s enerzijds en rendement, premiestabiliteit, kans op bijstorting, uitvoeringsefficiency en kosten anderzijds. Het Bestuur benadrukt dat sommige risico’s zich anders dan vooraf ingeschat en/of onverwacht kunnen voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen, risico’s op looninflatie en ontwikkelingen op de financiële markten.

Verankering van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingsprocedures
Een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid van SSPF is het beheersen van beleggingsrisico’s. SSPF verkleint de beleggingsrisico’s primair door te zorgen voor een goede spreiding van de beleggingen over, en binnen, de diverse beleggingscategorieën.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen heeft SSPF ook gedragslijnen voor de verankering van duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingsprocedures. Hierbij wordt een duurzaamheidsrisico gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op Environmental, Social of Governance gebied die, als ze zich voordoet, een (werkelijk of mogelijk) wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Het is dus belangrijk dat SSPF procedures toepast om de ESG-risico’s, waaronder de duurzaamheidsrisico’s, te minimaliseren. Deze risico’s worden (gedeeltelijk of geheel) gemitigeerd door:

  • De periodieke beoordelingen van de SSPF-portefeuille op deze (mogelijke) risico’s.
  • ESG-factoren te overwegen als een belangrijk onderdeel van het manager selectieproces.
  • De activiteiten van SSPF als ‘betrokken aandeelhouder’ op het gebied van het uitoefenen van stemrecht, het aangaan van de dialoog teneinde een positieve invloed uit te oefenen en uitsluiting als mogelijke ultieme consequentie.

De vermogensbeheerder van SSPF, SAMCo, heeft gedragslijnen opgesteld voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar belegginsprocessen en periodiek wordt de implementatie hiervan door SSPF beoordeeld.
Wilt u meer weten over de gedragslijnen van SAMCo? Lees meer over SAMCo(pdf).