Verantwoord beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN). In de door het Bestuur van SSPF vastgestelde beleggingsovertuigingen (‘Investment Beliefs’) is hierover het volgende opgenomen: ‘Betrokken aandeelhouderschap stimuleert goed bestuur en verantwoord ondernemen’.

Beleid
Samengevat komt het beleid erop neer dat SSPF de bedrijven waarin wordt belegd monitored, zoveel en waar mogelijk actief gebruik maakt van zijn stemrecht en, waar nodig, de actieve dialoog zoekt met bedrijven waarin wordt belegd om verbetering op het gebied van milieu- en sociaal beleid en governance (‘goed bestuur’), en daarmee betere resultaten, te bewerkstelligen.

Als een ‘ultimum remedium’ kunnen bedrijven die geen vooruitgang boeken op dit terrein worden uitgesloten. Ook kan een bedrijf worden uitgesloten wanneer het handelt in strijd met de wet of door Nederland geratificeerde verdragen: op dit moment betreft dat specifieke verboden met betrekking tot het vervaardigen van controversiële wapens zoals anti-personeelsmijnen of bepaalde clusterbommen. In geval van uitsluiting zal SSPF ook niet beleggen in door die ondernemingen uitgegeven leningen.

SSPF legt daarmee in zijn beleggingsbeleid de nadruk op actieve uitoefening van aandeelhoudersrechten en ‘engagement’ en hanteert als uitgangspunt de ‘Global Compact’ criteria, die in Verenigde Naties-verband zijn geformuleerd met betrekking tot verantwoord ondernemen. In beginsel worden geen ondernemingen à priori uitgesloten op basis van deze criteria.

Voor de uitvoering van het beleid inzake verantwoord beleggen maakt SSPF gebruik van adviezen van service providers (Hermes Equity Ownership Services (Hermes EOS) en ISS). Het Bestuur heeft de Hermes Responsible Ownership Principles onderschreven. SSPF gebruikt onder meer als input de Eumedion ‘Best practices voor betrokken aandeelhouderschap’, de Nederlandse Corporate Governance Code en de Hermes Corporate Governance Principles, maar behoudt zelf zowel bij het vaststellen van het beleid als de daadwerkelijke uitvoering daarvan - het stemmen, de engagement en eventuele uitsluitingen - de uiteindelijke regie.

Het beleid wordt wereldwijd toegepast. Onderdeel van het beleid is dat SSPF geen (openbare) mededelingen doet over individuele ondernemingen waarin wordt belegd, of die door SSPF zijn uitgesloten.

Stemmen
SSPF streeft ernaar om, waar praktisch uitvoerbaar, te stemmen bij alle ondernemingen waarin wordt belegd. SSPF onthoudt zich van het uitoefenen van het stemrecht op door Royal Dutch Shell (RDS) uitgegeven aandelen, omdat er met RDS ook een andere (dan uitsluitend een aandeelhouders-)relatie is. SSPF wil iedere schijn van strijdigheid van belangen of handelen op basis van andere dan publieke informatie, door het nemen van actieve posities in (instrumenten uitgegeven door) RDS, voorkomen.

SSPF geeft in beginsel de voorkeur aan stemmen op afstand boven aanwezigheid op een aandeelhoudersvergadering.

SSPF heeft zijn aandelenbezit wereldwijd dusdanig breed gespreid dat er slechts bij hoge uitzondering een zodanig belang in een enkele onderneming wordt gehouden dat dit zou kunnen leiden tot een zelfstandig agenderingsrecht m.b.t. de vergadering van aandeelhouders. Mocht SSPF in die beperkte uitzonderingsgevallen, dan wel in een eventuele ad hoc samenwerking met andere aandeelhouders, gebruik willen maken van een agenderingsrecht, dan zal in principe vooraf overleg plaatsvinden met het bestuur van de betrokken onderneming met, waar nodig en mogelijk, inachtneming van een redelijke responstijd.

Als een onderwerp op de agenda van een aandeelhoudersvergadering wordt geplaatst, dan zal SSPF of zijn gemachtigde vertegenwoordiger ter vergadering een toelichting geven.

Op aanvraag van de betrokken onderneming licht SSPF toe waarom van stemming is onthouden of tegen een bestuursvoorstel is gestemd.

In- en uitlenen van aandelen in relatie tot het uitoefenen van stemrecht
SSPF leent geen aandelen in enkel en alleen voor het uitoefenen van het aan die aandelen verbonden stemrecht.

In voorkomende gevallen zal SSPF overwegen om uitgeleende aandelen vóór de stemregistratiedatum van een aandeelhoudersvergadering van een onderneming waarin wordt belegd terug te halen, bijvoorbeeld als de agenda van deze vergadering één of meer controversiële onderwerpen bevat.

Engagement
Als daar aanleiding toe is, zoekt SSPF de dialoog met de leiding van ondernemingen zonder de publiciteit te zoeken (‘stille diplomatie’). Hierbij kan in voorkomende gevallen gezamenlijk met andere institutionele beleggers worden opgetrokken.

Engagement is er veelal op gericht om de betreffende onderneming verbetering te laten aanbrengen op onderwerpen op het terrein van milieu- en sociaal beleid en governance (‘goed bestuur’). Een belangrijk deel van de dialoog met deze ondernemingen is gericht op (het verbeteren van) goed ondernemingsbestuur, zoals de organisatiestructuur, samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen (waaronder ook (her)benoeming van bestuursleden en commissarissen), het beloningsbeleid, (her)benoeming van de externe accountant en bescherming van de rechten van minderheidsaandeelhouders.

Zolang de dialoog constructief is, kan deze worden voorgezet. Het kan niettemin voorkomen dat de dialoog wordt afgebroken, en in voorkomende gevallen kan dit resulteren in een advies om de betreffende onderneming uit te sluiten. Hierover oordeelt het Bestuur van geval tot geval.

Communicatie
SSPF doet in het jaarverslag alsmede ieder kwartaal op de website verslag over de uitvoering van het stem- en engagementbeleid. De gevoerde engagements en het stembeleid worden hierbij uitgesplitst naar regio, uitgebrachte stemmen en onderwerpen waarbij SSPF heeft tegengestemd of zich van stemming heeft onthouden. SSPF maakt geen uitzondering om voor Nederlandse ondernemingen in meer detail verslag te doen.

‘Impact investing’ en (externe) managerselectie
Binnen het SSPF beleggingsbeleid is er ruimte voor ‘impact investing’; beleggingen die niet alleen op het financiële rendement worden beoordeeld, maar ook op niet-financiële factoren zoals hun bijdrage aan sociale en/of milieudoelen. Hierbij kan worden gedacht aan duurzaamheidsthema’s in de wereldwijde thematische aandelenportefeuille of allocaties aan bepaalde leningen in de vastrentende portefeuille.

Externe managers dienen bij het uitoefenen van hun activiteiten te handelen in overeenstemming met de ‘Shell General Business Principles’ (SGBP) of vergelijkbare principes. De SGBP zijn in lijn met de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). In de selectie van externe managers worden ESG-criteria meegenomen die, in geval van ‘all other things being equal’, de doorslag kunnen geven.

Vertegenwoordiging
Het bestuur van SSPF heeft uit zijn midden 2 bestuursleden, waaronder de voorzitter, aangewezen als aanspreekpunt op het gebied van verantwoord beleggen. Met hen worden de lopende zaken op dit gebied besproken en wordt bepaald welke punten op de agenda van het bestuur worden geplaatst.

SSPF heeft in 2008 de UNPRI getekend
Namens SSPF wordt (direct danwel indirect) geparticipeerd in een aantal fora, waarvan Eumedion en het International Corporate Governance Network (ICGN) de belangrijkste zijn. Daarnaast heeft het bestuur geïnitieerd dat SAMCo lid is geworden van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Deze benchmark beoogt de duurzaamheidsprestaties van vastgoedondernemingen en -fondsen, waarin institutionele beleggers zoals SSPF beleggen, te verbeteren.

Sustainable Development Goals
Het bestuur van SSPF erkent het belang van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In 2018 heeft het bestuur van SSPF het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen getekend.

Evaluatie en aanpassing van het beleid
Het beleid over verantwoord beleggen wordt in beginsel jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

SSPF Verklaring beleggingsbeginselen

Verantwoord beleggen