Shell Nettopensioenregeling

In de Shell Nettopensioenregeling bouwt u pensioen op over uw salaris boven het wettelijke fiscale maximum van uw regeling. Direct meer inzicht in uw pensioen? Log dan in op mijn-Shellpensioen.

De Shell Nettopensioenregeling maakt gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving. Zo valt het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd buiten de heffing van box 3 van de inkomstenbelasting. Omdat u bij de inleg al inkomstenbelasting heeft betaald, is uw uitkering vanaf de pensioendatum hiervan vrijgesteld.

Uw Shell Nettopensioenregeling
U legt maandelijks een premie in vanuit uw netto-inkomen (na loonbelasting). Met uw premies spaart u voor een eigen pensioenkapitaal. U betaalt zelf een vaste eigen bijdrage van 2%. Van Shell krijgt u daarnaast maandelijks een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Naarmate u ouder wordt, legt u een hoger bedrag in. U blijft hetzelfde percentage betalen; Shell legt het resterende deel bij.

Als u tijdens uw dienstverband overlijdt, zijn er vanuit de Shell Nettopensioenregeling ook voorzieningen voor uw partner en/of kinderen. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat de opbouw van uw pensioenkapitaal automatisch door. Daarnaast gelden de voorzieningen uit uw basispensioenregeling. Lees meer over de Shell Nettopensioenregeling in uw Pensioen 1-2-3.

U doet automatisch mee
We gaan ervanuit dat u mee wilt doen met de Shell Nettopensioenregeling. Uw werkgever informeert u hier tijdig over. Wilt u dit niet? Geef dit dan zelf aan ons door. U gebruikt hiervoor het Opt out-formulier. Uw partner moet dit formulier ook tekenen. Lees ook de veelgestelde vragen over de Shell Nettopensioenregeling hieronder.

Wij beleggen voor uw pensioen
Uw premies worden belegd volgens een Life cycle-profiel naar keuze: neutraal, offensief of defensief. U bepaalt daarbij zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt nemen. U regelt dit via mijn-Shellpensioen.

Vanaf 58 jaar kunt u deelnemen aan het Collectief Variabel Pensioen (CVP)
In het Collectief Variabel Pensioen wordt een aantal risico's collectief gedeeld. De hoogte van uw pensioen is daarnaast minder afhankelijk van de marktrente op uw pensioendatum. Als u meedoet, zetten we uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar geleidelijk om naar pensioenaanspraken in het CVP. Deelname aan het CVP is niet verplicht.

Shell Nettopensioenregeling

De overheid heeft een fiscaal maximum gesteld aan het jaarinkomen waarover u vanuit uw basispensioenregeling pensioen kunt opbouwen. Dat maximum wordt elk jaar opnieuw bepaald. Kijk voor het bedrag dat voor u geldt bij SSPF of SNPS of in uw Pensioen 1-2-3

Over de pensioenpremie voor de Shell Nettopensioenregeling moet eerst loonbelasting worden betaald. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering vanaf de pensioendatum dan onbelast is. In een brutopensioenregeling, zoals de basispensioenregeling van SNPS en SSPF, is dat precies andersom. Over de premies hiervoor betaalt u nu geen loonbelasting. Over uw pensioenuitkering betaalt u straks wél loonbelasting.

Als u deelneemt aan de Shell Nettopensioenregeling, is uw partner ook verzekerd voor het deel van uw salaris dat boven het fiscale maximum voor uw regeling uitkomt. Als u zou overlijden tijdens uw dienstverband bij Shell, krijgt uw eventuele partner een partnerpensioen en uw eventuele kinderen een wezenpensioen. Voor het deel van uw salaris tot het fiscale maximum is dit een bruto-uitkering. Voor het deel van uw salaris boven dit maximum wordt het partnerpensioen netto uitgekeerd. 

Als u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen voor uw gehele salaris. Dus ook voor uw salaris boven de fiscale grens, ongeacht of u deelneemt aan de Shell Nettopensioenregeling of niet,

Als u deelneemt aan de Shell Nettopensioenregeling, wordt uw pensioen premievrij voortgezet voor het deel van uw salaris dat boven het fiscale maximum voor uw regeling uitkomt.

Neemt u niet deel aan de Shell Nettopensioenregeling, dan wordt uw pensioen premievrij voortgezet tot het fiscale maximum van uw bruto regeling.

Nee, de regeling is vrijwillig. We gaan ervan uit dat u wilt deelnemen. Als u dit niet wilt, moet u dit zelf aan ons doorgeven. Uw partner moet dit formulier ook tekenen. U geeft dit door via het Opt out-formulier. De Shell Nettopensioenregeling maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving voor pensioensparen uit uw netto-inkomen. Uw inleg wordt bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van algemene uitvoeringskosten of winstmarges. SNPS heeft geen winstoogmerk.

Als u hiervoor in aanmerking komt, neemt u automatisch deel aan de Shell Nettopensioenregeling. Als u dit niet wilt, of wanneer u uw deelname wilt beëindigen, moet u dit zelf doorgeven via het Opt out-formulier. Uw partner moet het met uw keuze eens zijn en het formulier ‘Nettopensioen Opt out instemming partner’ tekenen. Het ingevulde en ondertekende formulier scant u en voegt u bij het Opt out-formulier. De premies die u betaald heeft blijven wel gereserveerd voor de Shell Nettopensioenregeling. Deze worden dus niet alsnog uitbetaald. U kunt 1 keer per jaar een keuze maken om in- of uit te stappen.

U kunt opnieuw deelnemen nadat u afgezien heeft van deelname. Hiervoor vraagt de herverzekeraar medische waarborgen. U vult de gezondheidsverklaring (pdf) in en stuurt deze naar:
MEDISCH GEHEIM
Centraal Beheer Achmea t.b.v. SNPS netto pensioenregeling
Expertiseteam - Locatie AG 1B
Antwoordnummer 297
7300 VB APELDOORN
Nederland

Nadat u een akkoord op de gezondheidsverklaring heeft ontvangen, vult u het Opt in-formulier in en stuurt deze naar HR Operations via HR Online. Het akkoord op de gezondheidsverklaring voegt u toe aan het Opt in formulier.

U kunt 1 keer per jaar een keuze maken om in- of uit te stappen.

Nee, het is niet mogelijk om gedeeltelijk deel te nemen. U neemt deel voor uw volledige salarisdeel boven het maximum van uw regeling óf u ziet af van deelname.

Als u voor de Shell Nettopensioenregeling in aanmerking komt, krijgt u hiervoor van Shell maandelijks een brutotoelage. Als u in het buitenland woont, krijgt u deze toelage netto. Na aftrek van het Nederlandse 51,75% belastingtarief, wordt het resterende bedrag gebruteerd volgens het lokale belastingtarief dat van toepassing is. Daarna wordt deze toelage netto ingelegd in de Shell Nettopensioenregeling. Als u niet meedoet met de Shell Nettopensioenregeling, wordt deze toelage aan u uitbetaald.