Klachtenregeling

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Bent u desondanks niet tevreden over de uitvoering of over de wijze waarop u bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Hier is de klachtenregeling van het pensioenfonds kort samengevat. U kunt alleen rechten ontlenen aan de officiële tekst van de klachtenprocedure.

Wie kan een klacht indienen?
Als u vindt dat u op basis van de Statuten of de Reglementen van SSPF rechten heeft bij het Pensioenfonds, kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over de uitvoering van uw pensioenregeling en over de wijze waarop u bent behandeld.

Zo dient u een klacht in
U dient uw klacht schriftelijk in bij Achmea Pensioenservices, de pensioenadministrateur van SSPF. Dit kan per brief (Postbus 35, 7300 AA Apeldoorn) of per e-mail. Uiterlijk 2 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u schriftelijk een gemotiveerd antwoord. Vermeld uw geboortedatum.

Mogelijkheden van bezwaar en beroep
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht, kunt u bezwaar aantekenen bij Shell Pensioenbureau Nederland B.V., de directeur van SSPF. Uw bezwaar dient u altijd schriftelijk in en u motiveert het duidelijk. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw bezwaar ontvangt u schriftelijk een gemotiveerd antwoord.

Het bestuur
Als u zich niet kunt vinden in het antwoord dat u ontvangen hebt, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van het SSPF. U dient uw gemotiveerde standpunt schriftelijk bij het bestuur in.

Het bestuur zal uw klacht verder onderzoeken. Mogelijk moet u aanvullende informatie geven en u krijgt de gelegenheid om uw standpunt nader toe te lichten. Het bestuur bepaalt hoe en wanneer deze toelichting gegeven zal worden. Uiterlijk 4 maanden na ontvangst van de laatste benodigde informatie geeft het bestuur een oordeel. Binnen 2 weken nadat dit oordeel tot stand is gekomen krijgt u het toegestuurd. Als er naar aanleiding van uw klacht concrete maatregelen zijn genomen, dan vermeldt de het bestuur deze.

Ombudsman Pensioenen
Als u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de klachtenprocedure, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

Rechter
Bent u het niet eens met het advies van de Ombudsman Pensioenen, dan kunt u zich tot de rechter wenden.