Dekkingsgraad SSPF

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen die het fonds heeft en de bezittingen die hier tegenover staan. Bij een dekkingsgraad van minimaal 100% bezit het pensioenfonds voldoende middelen om op lange termijn aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

De (actuele) dekkingsgraad geeft een momentopname: deze geeft de financiële situatie op 1 moment weer. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, moet het pensioenfonds gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

In onderstaande tabel is zowel de dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad van de afgelopen jaren opgenomen.

 (bedragen in miljoenen euro)  eind 2018  eind 2017  eind 2016
 Vermogen  27.357  28.149  27.336
 Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV)  22.680  21.814  22.394
 Dekkingsgraad  122,4%  129,0%  122,1%
 Beleidsdekkingsgraad  128,0%  129,3%  115,9%

Per 29 februari 2020 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) 109,8%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt daarmee 116,9%. In de grafiek wordt dit over het afgelopen jaar grafisch weergegeven.

Toelichting bij grafiek
De dekkingsgraad geeft weer of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden weer.

Pensioenfondsen dienen buffers aan te houden voor de risico’s die een pensioenfonds loopt. De minimale buffer bedraagt 5%. Als niet wordt voldaan aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% (rode lijn), is er sprake van een dekkingstekort. Daarnaast moet een pensioenfonds een buffer aanhouden voor beleggingsrisico’s (groene lijn). Als niet wordt voldaan aan deze vereiste dekkingsgraad, is er sprake van een reservetekort. De vereiste dekkingsgraad bedraagt eind tweede kwartaal 2019: 120%.

Als niet aan de buffervereisten voldaan wordt dient het pensioenfonds een plan in te dienen bij de toezichthouder (DNB) waarmee aangetoond wordt dat het binnen een bepaalde periode weer over voldoende buffers beschikt.