Dekkingsgraad

Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen die het fonds heeft en de bezittingen die hier tegenover staan. Bij een dekkingsgraad van minimaal 100% bezit het pensioenfonds voldoende middelen om op lange termijn aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

De (actuele) dekkingsgraad geeft een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer. Voor het nemen van beleidsbesluiten, zoals het toekennen van indexatie, moet het pensioenfonds gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

In onderstaande tabel is zowel de dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad van de afgelopen jaren opgenomen.

 (bedragen in miljoenen euro)  eind 2017  eind 2016  eind 2015
 Vermogen  28.149  27.336  26.036
 Voorziening Pensioenverplichtingen (VPV)  21.814  22.394  21.083
 Dekkingsgraad  129,0%  122,1%  123,5%
 Beleidsdekkingsgraad  129,3%  115,9%  122,8%

Per 30 november 2018 bedraagt de dekkingsgraad van Stichting Shell Pensioenfonds 126,3%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt dan 127,9%. In de grafiek wordt dit over het afgelopen jaar grafisch weergegeven.

grafiek verloop dekkingsgraad SSPF november 2018

Toelichting bij grafiek
De dekkingsgraad geeft weer of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden weer.

Pensioenfondsen dienen buffers aanhouden voor de risico’s die een pensioenfonds loopt. De minimale buffer bedraagt 5%. Als niet wordt voldaan aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% (rode lijn), is er sprake van een dekkingstekort. Daarnaast moet een pensioenfonds een buffer aanhouden voor beleggingsrisico’s (groene lijn). Als niet wordt voldaan aan deze vereiste dekkingsgraad, is er sprake van een reservetekort. De vereiste dekkingsgraad bedraagt eind tweede kwartaal 2018: 120%.

Als niet aan de buffervereisten voldaan wordt dient het pensioenfonds een plan in te dienen bij de toezichthouder (DNB) waarmee aangetoond wordt dat het binnen een bepaalde periode weer over voldoende buffers beschikt.