Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van SSPF is op hoofdlijnen vastgelegd in de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf). Dit beleid wordt door het bestuur van SSPF vastgesteld. Het beleggingsbeleid is gedetailleerd uitgewerkt in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) en het Investment Plan.

Doelstelling
Doelstelling van het beleid van het bestuur is het nakomen van pensioenaanspraken en pensioenrechten, waarbij het streven is ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken waardevast te houden. De voor dat streven geldende maatstaf is het 'afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens'. In de opzet van de pensioenregeling wordt gestreefd naar eenvoud en transparantie en naar onafhankelijkheid van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid.

SSPF streeft ernaar deze doelstelling te bereiken met voor zowel SSPF als de sponsor aanvaardbare premies.

Risicohouding en Investment Beliefs
De risicodraagkracht van SSPF wordt vooral bepaald door de risicobereidheid van Shell Petroleum N.V. (SPNV) en diens toezegging om in geval van een dekkingstekort (gefaseerd) bij te storten tot een dekkingsgraad van 105%. Het Bestuur heeft bij het bepalen van de eigen risicobereidheid de door het Bestuur nagestreefde doelstellingen van SSPF als uitgangspunt genomen, daarbij overwogen in welke mate het Bestuur bereid is een beroep te doen op de bijstortingstoezegging van SPNV en daarbij tevens de door het Bestuur geformuleerde beleggingsovertuigingen (SSPF Investment Beliefs) in aanmerking genomen:

  1. Expertise gecombineerd met stevige countervailing power leidt tot robuuste beleggingsbeslissingen.
  2. Betrokken aandeelhouderschap stimuleert goed bestuur en verantwoord ondernemen. Integratie van ESG factoren draagt positief bij aan het risico- rendementsprofiel.
  3. Om rendement te genereren moeten beleggingsrisico’s bewust worden genomen en onbeloonde risico’s waar zinvol afgedekt.
  4. De Strategische Asset Allocatie bepaalt in hoge mate het rendementspotentieel en risicoprofiel van de beleggingsportefeuille.
  5. Diversificatie verbetert het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de onderliggende risico- en rendementsbronnen.
  6. Door de lange termijn beleggingshorizon kunnen korte termijn risico’s, zoals volatiliteit en illiquiditeit, gedragen worden om daarmee een hoger rendement te realiseren.
  7. Risicopremies variëren door de tijd en over markten, waardoor weloverwogen implementatie van dynamisch beleid waarde toevoegt.
  8. Niet alle markten zijn altijd efficiënt en dit biedt mogelijkheden om met actief beheer waarde toe te voegen.
  9. Beleggingsrisico’s kennen meerdere dimensies die vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven moeten worden bekeken.
  10. Additionele kosten zijn acceptabel voor het genereren van extra rendement en/of het beter beheersen van risico’s.