Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van SSPF is op hoofdlijnen vastgelegd in de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf). Dit beleid wordt door het bestuur van SSPF vastgesteld. Het beleggingsbeleid is gedetailleerd uitgewerkt in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) en het Investment Plan.

Doelstelling
Doelstelling van het beleid van het bestuur is het nakomen van pensioenaanspraken en pensioenrechten, waarbij het streven is ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken waardevast te houden. De voor dat streven geldende maatstaf is het 'afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens'. In de opzet van de pensioenregeling wordt gestreefd naar eenvoud en transparantie en naar onafhankelijkheid van de ontwikkelingen in de sociale zekerheid.

SSPF streeft ernaar deze doelstelling te bereiken met voor zowel SSPF als de sponsor aanvaardbare premies.

Risicohouding en Investment Beliefs
De risicodraagkracht van SSPF wordt vooral bepaald door de risicobereidheid van Shell Petroleum N.V. (SPNV) en diens toezegging om in geval van een dekkingstekort (gefaseerd) bij te storten tot een dekkingsgraad van 105%. Het bestuur heeft bij het bepalen van de eigen risicobereidheid de door het bestuur nagestreefde doelstellingen van SSPF als uitgangspunt genomen, daarbij overwogen in welke mate het bestuur bereid is een beroep te doen op de bijstortingstoezegging van SPNV en daarbij ook de door het bestuur geformuleerde beleggingsovertuigingen (SSPF Investment Beliefs) in aanmerking genomen:

  • Rendement is de beloning voor het nemen van beleggingsrisico, risico’s binnen het beleggingsbeleid zijn dus onvermijdelijk maar worden zorgvuldig genomen
  • Een langetermijnbelegger maakt gebruik van een breed beleggingsspectrum.
  • Actief beheer kan waarde toevoegen.
  • Betrokken aandeelhouderschap stimuleert goed bestuur en verantwoord ondernemen.
  • Een kostenefficiënte uitvoering van het beleggingsbeleid voegt waarde toe.
  • Diversificatie verbetert de verhouding tussen risico en rendement.
  • ESG-factoren beïnvloeden het beleggingsrisico en -rendement van alle asset categorieën, waarbij goede governance een voorwaarde is voor een verbetering van de prestaties van de onderneming op de E (milieu) en de S (sociaal) factoren.