Klachtenprocedure SNPS

Deze klachtenprocedure is een uitwerking van artikel 27 van de Statuten van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Artikel 27 luidt als volgt: Het Bestuur stelt een Klachtenprocedure vast.

A. Definities
Voor zover in deze klachtenprocedure begrippen worden gehanteerd die zijn gedefinieerd in de Statuten of Reglement I en/of Reglement Netto Pensioenregeling van SNPS hebben deze dezelfde betekenis.

Daarnaast wordt in deze klachtenprocedure verstaan onder:

 • Belanghebbende
  De persoon die uit hoofde van de Statuten en/of Reglement I en/of Reglement Netto Pensioenregeling van SNPS, rechten heeft of meent te hebben jegens SNPS.
 • Klacht
  De Klacht van een Belanghebbende over de wijze waarop de Statuten en/of Reglement I en/of Reglement Netto Pensioenregeling van SNPS zijn of zullen worden toegepast. De Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat hij/zij in zijn/haar rechten jegens SNPS is of zal worden geschaad, dan wel dat hij/zij op incorrecte wijze door SNPS bejegend is. Als Klacht in de zin van deze regeling wordt niet aangemerkt een Klacht die een Belanghebbende heeft in de uitoefening van diens lidmaatschap van het Bestuur of van het Verantwoordingsorgaan.

B. Klachtenprocedure

 1. Als een Belanghebbende een Klacht heeft kan de Belanghebbende zich hierover schriftelijk tot Achmea Pensioenservices, de pensioenadministrateur van SNPS wenden, per brief of per e-mail. Uiterlijk twee weken na ontvangst van de Klacht zal een gemotiveerd antwoord naar de Belanghebbende worden gestuurd.
 2. Als de Belanghebbende niet wenst te berusten in het ontvangen antwoord kan hij gemotiveerd schriftelijk bezwaar aantekenen bij Shell Pensioenbureau Nederland B.V., de Directeur van SNPS: Uiterlijk vier weken na ontvangst van het bezwaar zal een gemotiveerd schriftelijk antwoord naar de Belanghebbende worden gestuurd.
 3. Als de Belanghebbende niet wenst te berusten in de op grond van lid 2 ontvangen reactie, is hij/zij gerechtigd om zich tot het Bestuur van SNPS te wenden met een schriftelijk gemotiveerd standpunt.
 4. Het Bestuur is gehouden de Klacht nader te onderzoeken. Het Bestuur kan van degene die het geschil aanhangig heeft gemaakt, verdere inlichtingen verlangen die hij nodig oordeelt. Indien de Belanghebbende dat wenst, zal het Bestuur de Belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn/haar standpunt op een door het Bestuur te bepalen wijze en tijdstip nader toe te lichten. Uiterlijk vier maanden nadat het Bestuur de schriftelijke Klacht en eventuele verdere informatie die het Bestuur nodig acht, heeft ontvangen, geeft het Bestuur een oordeel over de ingediende Klacht.
 5. Het Bestuur brengt zijn oordeel binnen twee weken nadat dit tot stand is gekomen schriftelijk ter kennis van de Belanghebbende. Voor zover er naar aanleiding van de Klacht concrete maatregelen zijn genomen zullen die eveneens worden vermeld.

C. Ombudsman Pensioenen

 1. Indien de Belanghebbende zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtenprocedure als vermeld onder B. hierboven, kan hij/zij zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen.
 2. SNPS zal in zo’n geval het door de Ombudsman Pensioenen gegeven advies volgen, tenzij het Bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. 

D. Rechter
Indien de Belanghebbende zich niet kan vinden in het advies van de Ombudsman Pensioenen, kan hij zich desgewenst met een vordering tot de rechter wenden.