Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van SNPS (Shell Nederland Pensioenfonds Stichting) is op hoofdlijnen vastgelegd in de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf). Dit beleid wordt door het bestuur van SNPS vastgesteld. Het beleggingsbeleid is gedetailleerd uitgewerkt in een Beleggingsnota, en de Beleggingsrichtlijnen.

Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het beleggingsbeleid is om zo goed mogelijke beleggingsresultaten van de individuele deelnemer - gegeven zijn verplichtingenstructuur en risicobereidheid (binnen de door het bestuur vastgestelde grenzen) - na te streven. Het beleggingsbeleid wordt door middel van een kwantitatieve studie onderbouwd en getoetst.

Beleggingsovertuigingen 
SNPS heeft de volgende (algemene) beleggingsovertuigingen:

  • Het bewust nemen van beleggingsrisico’s is noodzakelijk om rendement te genereren, onbeloonde risico’s dienen daarentegen zoveel mogelijk te worden afgedekt, daar waar dit (economisch) zinvol is;
  • Diversificatie van beleggingen verbetert het risico-rendementsprofiel van de gehele beleggingsportefeuille waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de onderliggende risico- en rendementsbronnen;
  • Leeftijdsafhankelijk beleggen geeft deelnemers een solide basis voor een optimaal risico-gewogen (pensioen)resultaat;
  • De governance van het pensioenfonds dient aan te sluiten bij de mate van complexiteit van de beleggingsstrategieën en onderliggende portefeuilles;
  • Interne en externe expertise, gecombineerd met robuuste countervailing power, leidt tot weloverwogen beleggingsbeslissingen;
  • Betrokken eigenaarschap stimuleert goed bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Integratie van ‘ESG’-factoren is essentieel in de beleggingscyclus en leidt tot een verbetering van het risico-rendementsprofiel;
  • Actief beheer kan waarde toevoegen omdat niet alle markten altijd even efficiënt zijn; en
  • Additionele kosten zijn, binnen bepaalde grenzen, acceptabel voor het genereren van extra verwacht rendement, het beter beheersen van risico’s of het realiseren van belangrijke beleggingsdoelstellingen.

De beleggingsovertuigingen worden eens per drie jaar opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast.

Uitwerking beleggingsbeleid
SNPS biedt deelnemers in de opbouwfase de keuze om te beleggen via een drietal life cycles (defensief, neutraal en offensief). Deze life cycles zijn opgebouwd uit verschillende Life Cycle Portefeuilles. Voor deelnemers die kiezen voor een variabel pensioen na pensioneren is de Collectieve Uitkeringsfase (CVP) ontworpen. De nadere uitwerking van de life cycles, de Life Cycle Portefeuilles en het CVP is vastgelegd in de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf).

Documenten duurzaamheidsinformatie SNPS (SFDR)