Het pensioenakkoord

De afgelopen tijd (juni en juli 2020) was de uitwerking van de nieuwe regels voor pensioen volop in het nieuws.

De uitwerking van het Pensioenakkoord ligt nu bij de Eerste en Tweede Kamer
Nu de vakbonden hebben ingestemd, kunnen de Eerste en Tweede Kamer een besluit nemen. Dit nieuws kwam na de bekendmaking van een Pensioenakkoord dat is gesloten tussen het kabinet, de vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Pensioenakkoord bevat afspraken over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel, waaronder de AOW-leeftijd, maar ook over pensioenregelingen zoals bij Shell. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor deelnemers die nog pensioen opbouwen, ex-medewerkers en gepensioneerden in zowel de SSPF-regeling als de SNPS-regeling.

De uitwerking roept ongetwijfeld vragen bij u op
De nadere uitwerking van het Pensioenakkoord wordt vormgegeven via een nationale stuurgroep en verschillende werkverbanden. Hoewel nog veel onduidelijk is over deze uitwerking en de gevolgen daarvan, roept het Pensioenakkoord ongetwijfeld vragen bij u op. Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over:

  • het pensioenstelsel in het algemeen
  • het Pensioenakkoord
  • de situatie bij Shell.

Deze website vullen we regelmatig aan, naarmate wij meer vragen ontvangen of wanneer er meer informatie bekend wordt.

Let op: u kunt alleen rechten ontlenen aan het voor u geldende pensioenreglement. Speciaal voor Shell-medewerkers is een informatiepagina gemaakt door HR van Shell.

Heeft u vragen over het Pensioenakkoord?
Stuur een mail naar: Pensioenakkoord-SN@shell.com.
Als u vragen heeft over uw huidige regeling, dan kunt u met Shell Pensioen contact opnemen.

Pensioen in Nederland

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit in beginsel uit 3 pijlers. De 1e pijler is het basispensioen, de AOW. De 2e pijler is het aanvullend pensioen dat ook wel bekend staat als het werknemerspensioen. Dit wordt door werknemers tijdens hun werkzame leven opgebouwd. De premie wordt, in de meeste gevallen, door zowel de werkgever en de werknemer gezamenlijk betaald. De 3e pijler is het vrijwillig pensioen. Hieronder vallen de inkomensvoorzieningen die men zelf treft, zoals bijvoorbeeld een lijfrente of een levensverzekering. Naast deze 3 pijlers bestaat ook een officieuze 4e pijler, waaronder het sparen via een niet-fiscale weg valt. Hierbij kunt u denken aan een spaarrekening, aandelen of obligaties.

Het Pensioenakkoord voorziet in een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Dit pensioenstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld. Toch is met name over de 2e pijler van het pensioenstelsel, de werknemerspensioenen, steeds meer discussie ontstaan. Die discussie gaat vooral over de financiële en maatschappelijke houdbaarheid van het huidige stelsel.

De hervorming die de overheid voor ogen heeft, moet leiden tot een meer toekomstbestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt en eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen voor alle generaties. Daarnaast wordt de premie voor oudere en jongere werknemers gelijk.

Pensioen bij Shell

Op dit moment heeft Shell 3 verschillende regelingen. Werknemers die voor 1 juli 2013 in dienst zijn getreden met als base country Nederland zijn deelnemer van het Stichting Shell Pensioen Fonds (SSPF). De pensioenregeling van SSPF is een middelloonregeling. Geldt dit voor u? Dan bouwt u elk jaar pensioen op over uw pensioengevend salaris van dat jaar tot aan een fiscale limiet. Daarmee krijgt u later een pensioenuitkering die gebaseerd is op het gemiddelde salaris (tot aan de fiscale limiet) dat u tijdens uw dienstverband bij Shell hebt verdiend.

Werknemers die op of na 1 juli 2013 in dienst zijn getreden met als base country Nederland zijn deelnemer in Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). SNPS heeft een beschikbare premieregeling. Als u in deze regeling valt dan betaalt u samen met Shell maandelijks een premie, berekend over uw pensioengevend salaris tot aan de fiscale limiet, waarmee u een eigen pensioenkapitaal opbouwt. Dit wordt uiteindelijk omgezet in een pensioenuitkering (met een keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering).

Daarnaast kent Shell een vrijwillige nettopensioenregeling voor het deel van het pensioengevend salaris boven de fiscale limiet. De nettopensioenregeling maakt gebruik van de mogelijkheden in de fiscale wetgeving. Als uw salaris boven de fiscale limiet bedraagt dan neemt u deel aan de nettopensioenregeling. Zo valt het pensioenkapitaal dat u opbouwt in deze regeling buiten de heffing van box 3 van de inkomstenbelasting. Omdat u bij de inleg al inkomstenbelasting hebt betaald, is uw uitkering vanaf de pensioendatum hiervan vrijgesteld.

Meer informatie over de huidige pensioenregelingen van Shell vindt u bij Waar heb ik pensioen?.

Met het Pensioenakkoord gaan we toe naar een stelsel waarin alleen nog pensioen wordt opgebouwd in een premieregeling. De SSPF-regeling is een uitkeringsregeling. Op basis van wat wij nu weten is het zeer onwaarschijnlijk dat pensioenopbouw in een uitkeringsregeling in de toekomst in stand kan blijven. Dit betekent dat de toekomstige opbouw in een andere regeling zal plaatsvinden, namelijk een premieregeling. Hoe zo’n regeling eruit gaat zien is nog onbekend.

 

Wat betekent het Pensioenakkoord voor de SNPS-regeling?
Met het Pensioenakkoord gaan wij toe naar een stelsel waarbij enkel nog pensioen wordt opgebouwd in een premieregeling. De SNPS-regeling is een premieregeling. We denken dat de overgang naar een nieuwe regeling voor u niet zo groot is, omdat u nu ook al pensioen opbouwt in een premieregeling. Meer weten over de SNPS-regeling? Beluister eens de podcast

Wij nemen het Pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen daarvan serieus. Shell heeft een intern projectteam ingesteld dat alle ontwikkelingen nauwlettend volgt. De uitwerking van het Pensioenakkoord krijgt meer vorm en richting. Hierdoor worden de gevolgen voor de pensioenfondsen van Shell steeds duidelijker. Bent u nog in dienst bij Shell? Bekijk dan regelmatig de speciaal door HR ingerichte informatiepagina.

Om ervoor te zorgen dat u het Pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen daarvan goed begrijpt, is kennis van uw huidige pensioen van belang. Ga eens naar mijn-Shellpensioen en bekijk uw pensioen.

Op dit moment is er enkel een akkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord wordt nader uitgewerkt. Shell heeft op dit moment geen zicht op de concrete gevolgen van het Pensioenakkoord op haar eigen regelingen. Wel is Shell nu al met de COR in gesprek over wat dit voor Shell pensioen betekent en welke keuzes er zijn.

De bevriezing van de AOW-leeftijd geldt al vanaf 2020. Verder is het akkoord dat er nu ligt, een akkoord op hoofdlijnen. Veel zaken moeten dus nog verder worden uitgewerkt. Het kabinet wil vanaf 2022 een nieuw wettelijk kader af hebben waarna de sociale partners met elkaar in onderhandeling moeten over de wijzigingen van de bestaande pensioenregelingen. Hiervoor geldt naar verwachting een overgangstermijn van 4 tot 5 jaar, beginnend vanaf 1 januari 2022 .

De pensioenrichtleeftijd van Shell is 68 jaar en staat los van de leeftijd waarop de AOW ingaat. Het kan daarom zo zijn dat u al wel pensioen ontvangt, maar nog moet wachten op een AOW-uitkering of andersom. Dat was ook al zo voor het bereiken van het Pensioenakkoord 2019. De pensioenrichtleeftijd volgt uit het fiscale kader. Dit kader is (nog) niet veranderd. Er is dan ook op dit moment geen noodzaak om de pensioenrichtleeftijd aan te passen.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Speciaal voor Shell-medewerkers is een informatiepagina gemaakt door HR van Shell. Om ervoor te zorgen dat u het Pensioenakkoord en de mogelijke gevolgen daarvan begrijpt, is kennis van uw huidige pensioen van belang. U kunt uw actuele gegevens online bekijken via mijn-Shellpensioen. Log in met uw DigiD.

In principe geldt het nieuwe fiscale stelsel voor toekomstige pensioenopbouw. Ingegane pensioenen staan daar dus in beginsel buiten. In het kader van de uitwerking van het Pensioenakkoord wordt er echter ook gekeken naar de al opgebouwde pensioenen. En daar vallen de al ingegane pensioenen ook onder. Opgebouwde pensioenrechten en dus ook ingegane pensioenen zijn op dit moment wettelijk beschermd en kunnen niet zomaar worden gewijzigd. De Pensioenwet biedt daarvoor waarborgen. Hoewel deze pensioenen op dit moment wettelijk worden beschermd, is het nu nog onduidelijk of die bescherming in stand blijft. Een van de opties die op dit moment wordt onderzocht is het overhevelen van de waarde van de al opgebouwde pensioenrechten naar een nieuwe pensioenregeling (het zogenaamde “invaren”). In dat geval blijft de waarde op het moment van de overheveling weliswaar behouden maar komt deze waarde wel in een nieuwe, andere, pensioenregeling terecht. Om dat mogelijk te maken moet de huidige wetgeving worden aangepast. U kunt uw actuele gegevens online bekijken via mijn-Shellpensioen. Log in met uw DigiD. Laat meteen uw e-mailadres en mobiele nummer achter zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden.

In principe geldt het nieuwe fiscale stelsel voor toekomstige pensioenopbouw. In het kader van de uitwerking van het Pensioenakkoord wordt er echter ook gekeken naar de al opgebouwde pensioenen. Een van de opties die op dit moment wordt onderzocht is het overhevelen van de waarde van de reeds opgebouwde pensioenrechten naar een nieuwe pensioenregeling (het zogenaamde “invaren”). In dat geval blijft de waarde op het moment van de overheveling weliswaar behouden maar komt deze waarde wel in een nieuwe, andere, pensioenregeling terecht. U kunt uw actuele gegevens online bekijken via mijn-Shellpensioen. Log in met uw DigiD. Laat meteen uw e-mailadres en mobiele nummer achter zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden.

Het pensioenakkoord

De belangrijkste afspraken uit het Pensioenakkoord zijn de volgende:
- Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
- Afschaffing van de doorsneesystematiek
- Introductie van een nieuw pensioencontract
- Mogelijkheden op het terrein van duurzame inzetbaarheid
- Opname van 10% van de opgebouwde pensioenaanspraken op pensioendatum

De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna (vanaf 2022) zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen. Dat resulteert in de volgende AOW-leeftijden:
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar
2025: 67 jaar

Tot het Pensioenakkoord ging het kabinetsbeleid uit van een 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijgende levensverwachting. Als gevolg van het Pensioenakkoord is dit aangepast en moeten we na 2025 bij 1 jaar stijging van de levensverwachting 8 maanden langer werken.

Check uw AOW-leeftijd

De gedachte achter de doorsneesystematiek is dat alle werknemers in een pensioenfonds gelijk worden behandeld. Ze betalen allemaal hetzelfde percentage pensioenpremie, de doorsneepremie. En ze bouwen ook allemaal hetzelfde percentage pensioen op, de doorsneeopbouw. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of gezondheid. In de praktijk is de pensioenopbouw van een jonge werknemer (veel) goedkoper dan de pensioenopbouw van een oudere werknemer omdat de ingelegde premie langer belegd kan worden. De doorsneesystematiek zorgt er dus voor dat de jongeren deels meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

Door toepassing van de doorsneesystematiek betalen jongere werknemers deels mee aan het pensioen van oudere werknemers. Dat is op zichzelf niet erg, want deze jongere werknemer wordt vanzelf een oudere werknemer en ontvangt dan vervolgens zelf subsidie van de generatie die dan jong is.

De doorsneesystematiek heeft in het verleden ook altijd goed gewerkt. De meeste werknemers bleven lang bij hetzelfde bedrijf of bij dezelfde bedrijfstak werken. Maar dat is tegenwoordig lang niet altijd meer het geval. Werknemers wisselen meer van baan of worden vaker zelfstandig ondernemer. Zij hebben dan in hun 'jongere jaren' subsidie verleend aan de oudere werknemers en krijgen in hun 'oudere jaren' die subsidie niet meer terug. Daarnaast neemt door de vergrijzing het aantal oudere werknemers toe ten opzichte van het aantal jongere werknemers. Het aantal jongere en oudere werknemers is niet meer in balans. Hierdoor moeten jongere werknemers nog meer gaan meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de veranderende demografie zorgen ervoor dat de doorsneesystematiek onder druk is komen te staan. Met de afschaffing van de doorsneesystematiek wil de overheid hierop inspelen. In de toekomst zal er voor ieder werknemer een vaste premie betaald gaan worden. Deze premie is bedoeld voor de werknemer zelf. Er zal geen subsidiering naar andere deelnemers meer bestaan.

We zullen in Nederland overstappen op een andere manier van opbouwen van pensioen. Iedere werknemer zal een vaste premie gaan betalen, die bestemd is voor zijn of haar eigen opbouw. Dit heeft gevolgen voor alle werknemers die op dit moment een pensioen opbouwen. Ze hebben immers, onder de huidige doorsneesystematiek, in hun jongere jaren meebetaald aan de pensioenen van ouderen. Door het afschaffen van de doorsneesystematiek zullen zij deze subsidie niet meer van de toekomstige generatie jongere werknemers gaan ontvangen. Dit leidt tot een landelijk transitievraagstuk. De overheid zal in de uitwerking van het Pensioenakkoord hiervoor nadere richtlijnen gaan opstellen.

De overstap op een nieuwe vorm van pensioenopbouw is bedoeld om de houdbaarheid van het pensioenstelsel op termijn te waarborgen, maar heeft wel gevolgen voor werknemers die nu pensioen opbouwen of ontvangen. De precieze gevolgen zullen per pensioenregeling en per leeftijdscategorie verschillen en zijn nu nog niet duidelijk.

Het Pensioenakkoord geeft aan dat het kabinet en de sociale partners het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid zien om te voorkomen dat deelnemers onevenredig geraakt worden.

Het Pensioenakkoord bevat een aantal afspraken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Een van die afspraken betreft 'zware beroepen'. Er worden fiscale maatregelen door de overheid genomen bestaande uit het tijdelijk opheffen van de huidige fiscale boete (de zogenaamde RVU-boete, Regeling Vervroegde Uittreding) die op dit moment van toepassing kan zijn als een werkgever een vervroegde uittredingsregeling aan ouderen aanbiedt. Daarnaast worden de fiscale faciliteiten voor verlofsparen verruimd. Werknemers kunnen dit verlof gebruiken om eerder met pensioen te gaan.

Er komt een nieuw soort pensioencontract in Nederland beschikbaar in de vorm van een beschikbare premieregeling. Niet de hoogte van de pensioenuitkering maar de ingelegde premie is leidend. Deze nieuwe contractvorm moet nog nader worden uitgewerkt, maar beoogt meer elementen van collectiviteit en solidariteit te omvatten dan gebruikelijk onder de bestaande beschikbare premieregelingen.

2020-2021: Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Als de wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.

2022-2023: Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels.

2024-2026: Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn moeten gaan invoeren.

Invaren wordt aangemoedigd, maar dat betekent niet dat dit automatisch gebeurt. Shell en COR zijn in gesprek in hoeverre invaren mogelijk/wenselijk is en evenwichtig uitpakt.