Verhoging pensioen SSPF

Vorig jaar is voor de SSPF-pensioenregeling (van toepassing op werknemers die vóór 1 juli 2013 bij Shell in dienst zijn getreden) een nieuwe indexeringsmethode afgesproken met een vast indexatiepercentage van 2%.

Shell Nederland past de indexering aan aan de huidige omstandigheden
Zoals we weten zijn de omstandigheden sinds vorig jaar aanzienlijk veranderd, en hebben we onder andere te maken met een flink toegenomen inflatie. De werkgever heeft samen met de COR geconcludeerd dat de 2% geen geschikt percentage meer was. Daarom is de indexeringsmaatregel opnieuw geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid om per 1 februari 2023 een nieuwe SSPF-indexatiemethode (voor medewerkers in dienst) in te voeren.

Indexering op basis van afgeleide prijsinflatie met maximum van 5%
De nieuwe indexeringsmethode bevat een indexatiepercentage op basis van de afgeleide prijsinflatie zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, met een maximum van 5%. Voor de berekening van dit indexatiepercentage wordt uitgegaan van het gemiddelde van twee jaar, wat betekent dat het hoge inflatiepercentage van 2022 twee jaar lang wordt gebruikt in de berekening. Dit zal naar verwachting ook volgend jaar een positieve invloed hebben op de pensioenindexatie. Dit beleid zal gelden tot de nieuwe pensioenwet in Nederland binnen Shell is geïmplementeerd (uiterlijk 1 januari 2027).

Indexering voor 2023: 5% vanaf 1 februari 2023
Voor 2023 betekent dit dat de indexatie van het SSPF-pensioen met terugwerkende kracht wordt aangepast van 2% naar 5%. Je nieuwe pensioenbedrag staat in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je ontvangt dit overzicht in mei. In het pensioenoverzicht staan al je gegevens op een rij.

Voor wie geldt de nieuwe indexeringsmethode?
De nieuwe indexeringsmethode zal gelden voor:

  • Werknemers in actieve dienst die vóór 1 juli 2013 bij Shell in dienst zijn getreden
  • Ingegaan partnerpensioen, tot de oorspronkelijke pensioendatum van je voormalige partner.
  • Ingegaan wezenpensioen
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

Het salaris, op basis waarvan we je pensioen berekenen, wordt verhoogd met het indexatiepercentage per jaar. De WAO / WIA-aftrek stellen we opnieuw vast op basis van de gegevens die we van UWV ontvangen. Je vindt de indexering terug op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Zorg je ervoor dat je gegevens bij ons bekend zijn?
Dan kunnen wij je goed informeren. Je controleert en wijzigt je gegevens via mijn-Shellpensioen.nl.

Lees meer over het indexatiebeleid van SSPF.