Correctie waardeoverzicht netto pensioenregeling

Elk kwartaal krijgt u als deelnemer van SNPS een waardeoverzicht. Dit overzicht laat de premie-inleg en ontwikkeling van uw pensioenkapitaal zien. Eind januari zijn de waardeoverzichten over het vierde kwartaal van 2020 verstuurd. Helaas is hierin voor de actieve deelnemers aan de Nettopensioenregeling een menselijke fout gemaakt. Neemt u deel aan de Nettopensioenregeling? Dan heeft u inmiddels een gecorrigeerd waardeoverzicht ontvangen.

Geen impact op de actuele waarde van uw pensioenkapitaal
Het begin- en eindsaldo van uw pensioenkapitaal zijn wel in alle overzichten altijd correct weergegeven. Dit is het bedrag dat beschikbaar is om later een pensioen voor aan te kopen en hierin is niets veranderd.

Wat was er verkeerd weergegeven?
U betaalt iedere maand een premie uit uw nettosalaris. Uit deze beschikbare premie wordt een bedrag onttrokken voor de premie van risicoverzekeringen (Partnerpensioen - indien u een partner heeft - en Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid). Het restant, dus beschikbare premie minus de premie van de risicoverzekeringen, wordt voor u belegd.

In het waardeoverzicht van 28 januari was de beschikbare nettopremie te laag weergegeven. Hier waren de premies van de risicoverzekeringen al vanaf getrokken. Als gevolg van deze fout was ook het beleggingsresultaat over het kwartaal verkeerd weergegeven. Uiteraard betreuren wij deze fout ten zeerste en wij hebben inmiddels maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Bekijk de actuele waarde van uw pensioenkapitaal
Let op: de waarde van de beleggingen kan per dag veranderen. De uitkomsten van de berekeningen op het waardeoverzicht zijn een momentopname. U vindt de actuele waarde van uw kapitaal op mijn-Shellpensioen.