ALM studie voor SSPF (middelloon) is afgerond

Het Bestuur bepaalt het beleggingsbeleid. Het Bestuur stelt ook het toelaatbare beleggingsrisico en het na te streven rendement vast. Om dit te bepalen heeft het Bestuur informatie nodig. Voor het indexatiebeleid, het premiebeleid en het beleggingsbeleid wordt informatie gebruikt die voortkomt uit de ALM-studie.

ALM-studie
ALM is afkorting voor Asset & Liability Management waarbij gekeken wordt naar de belangen van alle stakeholders. Eens in de drie-vier jaar wordt onderzocht welk effect veranderingen van de premie, de regeling en het beleggingsrisico hebben op het pensioen. Ook de mate waarin de risico’s met betrekking tot rente, inflatie en vreemde valuta’s moeten worden afgedekt, worden in deze stap vastgelegd. Daarnaast is ditmaal expliciet gekeken naar het zacht gesloten karakter van SSPF.

Resultaten
Uit ALM studie bleek dat het risico op een hoge bijstorting door de sponsor (de werkgever Shell Nederland) verkleind zou kunnen worden door het terugnemen van wat risico in de beleggingsportefeuille zonder dat de hoge indexatieverwachting werd aangetast. Daarom is de afdekking van het nominale renterisico verhoogd naar 25% en het zakelijke waarde risico teruggebracht met 10%-punt.

Hoge indexatieverwachting
Naar de toekomst toe wordt beleggingsbeleid gevoerd waarbij als de dekkingsgraad hoger wordt en risico wordt teruggenomen terwijl er risico wordt toegevoegd als de dekkingsgraad laag is. Globaal beeld: SSPF heeft een goede dekkingsgraad en hoge indexatieverwachting.