Het coronavirus en uw pensioen

Shell Pensioen houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten. Nieuws over het coronavirus en uw pensioen vindt u aan de linkerkant. De belangrijkste gestelde vragen ziet u hieronder.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op, Shell Pensioen blijft goed bereikbaar ondanks de maatregelen die we nemen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Lees welk effect het coronavirus kan hebben op uw pensioen bij SNPS (pagina 1) en SSPF (pagina 2).

Het coronavirus en uw pensioen

Vragen over coronavirus en uw pensioen

Een steeds verder dalende rente en financiële turbulentie op de beurzen (bijvoorbeeld als gevolg van het coronavirus) kunnen voor pensioenfondsen zorgen voor een lage dekkingsgraad.

Enerzijds worden de verplichtingen van het pensioenfonds aan de deelnemers duurder als gevolg van de lage rente. Bij een lage rente moeten pensioenfondsen namelijk meer geld aanhouden voor hetzelfde pensioen.

Anderzijds worden, als gevolg van de dalende beurzen, de beleggingen van pensioenfondsen minder waard. Dit alles kan ervoor zorgen dat de financiële kracht van pensioenfondsen aangetast wordt. Vergeleken bij een groot aantal andere pensioenfondsen in Nederland is de financiële gezondheid (uitgedrukt in dekkingsgraad) van SSPF nog relatief gezond te noemen.

Het Kabinet en sociale partners zijn druk bezig om het Pensioenakkoord vorm te geven. Wat de wijzigingen zijn, hoe deze precies zullen ingrijpen en wat de impact van de huidige financiële situatie in Nederland is, is op dit moment nog onduidelijk. Shell volgt de ontwikkelingen op de voet om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Lees meer over het Pensioenakkoord.

Krijgt u al pensioen van ons? Er verandert niets. De uitbetaling gaat gewoon door. Hier vindt u de betaaldata.

Kwam u in dienst voor 1 juli 2013, dan heeft u aanspraken in de SSPF-regeling. Wat de huidige financiële crisis inhoudt voor uw pensioen, leest u hieronder.

Neem gerust contact met ons op, Shell Pensioen blijft goed bereikbaar ondanks de maatregelen die we nemen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Laten we vooropstellen dat wij bij SSPF een solide financieel beleid voeren. De beleggingsresultaten hiervan heeft u kunnen zien in de relatief goede dekkingsgraad en het feit dat SSPF in de afgelopen jaren in staat is geweest om alle (inhaal-)indexaties toe te kennen. Wij blijven ons inzetten voor een gedegen beleggingsbeleid en degelijke uitvoering en volgen de ontwikkelingen van de financiële markten op de voet.

SSPF belegt voor de lange termijn, met een “beleggingshorizon” van wel tientallen jaren vooruit. Van korte termijn-schommelingen in de financiële markten hoeft u dan ook niet te schrikken. Ook in moeilijke financiële omstandigheden in het verleden heeft SSPF ervoor gezorgd dat beloften aan deelnemers konden worden nagekomen en dat u op uw pensioenaanspraken kon blijven rekenen. Bekijk uw pensioenaanspraken via mijn-Shellpensioen.

Op dit moment is een financieel crisisplan in werking getreden. Dit houdt enerzijds in dat de business continuïteit van processen gemonitord worden, zowel bij SSPF als bij ondersteunende uitbestedingspartijen (zoals bijvoorbeeld Shell Pensioenbureau NL en Achmea Pensioenservices) zodat, zoals gebruikelijk, pensioenen tijdig en correct worden uitbetaald.

Daarnaast worden de financiële markten op de voet gevolgd en met een zeer hoge frequentie beoordeeld door het SSPF Crisis Management Team (met o.a. vermogensbeheerder SAMCo, een onafhankelijk beleggingsadviseur en de Risk & Investment Officer in SPN).

SSPF volgt alle ontwikkelingen en stuurt direct bij waar nodig. Daarnaast wordt contact gehouden met relevante stakeholders van het fonds zoals RvT, werkgever en Verantwoordingsorgaan.

Shell als werkgever volgt de ontwikkelingen in de pensioensector en recente bewegingen van de financiële markten op de voet. SSPF heeft afspraken gemaakt met Shell. Het SSPF-beleid is erop gericht om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de werkgever. Er is regelmatig overleg tussen de pensioenfondsen en Shell Nederland over de ontwikkelingen.

Als deelnemer aan de SSPF regeling zullen er geen veranderingen plaatsvinden in uw pensioen als gevolg van de huidige turbulente financiële markten. U kunt uw toekomstige pensioen berekenen via mijn-Flexplanner in mijn-Shellpensioen.

Uw huidige pensioenuitkeringen bij SSPF zullen niet worden beïnvloed, deze gaan gewoon door. Wel probeert SSPF ingegane pensioenen elk jaar te verhogen met de stijging van het afgeleide prijsindexcijfer. Deze jaarlijkse verhoging is alleen mogelijk als SSPF in een goede, gezonde financiële situatie verkeert en de kans op indexatie wordt door de huidige financiële ontwikkelingen nadelig beïnvloed.

Kwam u in dienst op of na 1 juli 2013 óf verdient u meer dan het fiscaal maximum, dan heeft u aanspraken in de SNPS-regeling. Wat de huidige financiële crisis inhoudt voor uw pensioen, leest u hieronder.

Laten we voorop stellen dat we bij SNPS een solide financieel beleid voeren. Wij blijven ons inzetten voor een gedegen beleggingsbeleid gericht op de lange termijn, en degelijkheid in de uitvoering en volgen de ontwikkelingen van de financiële markten op de voet.

Als deelnemer aan de SNPS-regeling legt u samen met de werkgever elke maand premie in. De premie is zeker, de uitkomst is onzeker. Wij beleggen namelijk uw premie voor de lange termijn. Van schommelingen hoeft u niet van te schrikken, maar uw kapitaal kan minder waard worden. Het is belangrijk dat u realiseert dat risico’s ten aanzien van beleggingsresultaten en renteontwikkelingen bij u liggen. Bekijk uw pensioenkapitaal regelmatig en neem daar waar nodig maatregelen. Dit kan zijn uw risicoprofiel aanpassen bij beleggingsbalans, maar ook bijvoorbeeld extern financieel advies inwinnen of extra sparen. Monitor uw pensioen regelmatig op mijn-Shellpensioen.

Er is een financieel crisisplan in werking getreden. De business continuïteit van processen worden gemonitord, zowel bij SNPS als bij ondersteunende uitbestedingspartijen (zoals bijvoorbeeld Shell Pensioenbureau NL en Achmea Pensioenservices) zodat, zoals gebruikelijk, pensioenen tijdig en correct worden uitbetaald. Daarnaast worden de financiële markten op de voet gevolgd en met een zeer hoge frequentie beoordeeld door de uitvoerende bestuurders in samenwerking met AIM, de vermogensbeheerder van SNPS, en de Risk & Investment Officer in SPN.

SNPS volgt alle ontwikkelingen en stuurt direct bij waar nodig. Daarnaast wordt contact gehouden met relevante stakeholders van het fonds zoals de werkgever en het Verantwoordingsorgaan.

Uw premie-inleg is gegarandeerd als deelnemer aan de SNPS-regeling, maar de uitkomst van uw pensioenkapitaal is afhankelijk van de beleggingsresultaten en de rente. Uw pensioenkapitaal kan dus ook minder waard worden. Het is daarom belangrijk om uw pensioenkapitaal te monitoren en daar waar nodig maatregelen te nemen. Dit kan zijn uw risicoprofiel aanpassen bij de beleggingsbalans, maar ook bijvoorbeeld extern financieel advies inwinnen of extra sparen. Volg uw pensioen regelmatig op mijn-Shellpensioen.

Uw opgebouwde kapitaal in de SNPS-regeling is wellicht wel minder waard geworden. De beleggingsresultaten en renteontwikkelingen komen namelijk voor uw rekening. Binnen de SNPS-regeling is het mogelijk om te kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Bij een variabele pensioenuitkering worden de resultaten van uw beleggingen jaarlijks verwerkt in uw pensioen. Om grote schommelingen tegen te gaan, worden de resultaten over 5 jaar gespreid. Uw pensioen zal dus per jaar variëren en grote veranderingen in de omgeving, zoals wij op dit moment ervaren, spreiden. Bereken uw toekomstige pensioen via mijn-Flexplanner bij mijn-Shellpensioen.

De beleggingsresultaten voor uw SNPS-pensioen worden verspreid over 5 jaar, hierdoor zullen grote schommelingen verwerkt worden in uw variabele pensioenuitkering.