Uw SSPF pensioen in 2018 van bruto naar netto

Hier vindt u de premies, percentages en bedragen aan die gelden voor inhoudingen op uw pensioen vanaf 1 januari 2018. Deze gegevens kunnen in de loop van het jaar nog door de overheid worden gewijzigd.

Heffing loonbelasting en premies volksverzekeringen
De schijfbedragen en belastingpercentages zijn:

Schijf Loon op jaarbasis Jonger dan AOW-leeftijd
1 € 0 t/m € 20.142 36,55%
2 € 20.143 t/m € 33.994 40,85%
3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
4 € 68.508 of meer 51,95%


Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later, gelden andere tariefschijven:

Schijf
Loon op jaarbasis
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1946 of later
1 € 0 t/m € 20.142 18,65%
2 € 20.143 t/m € 33.994 22,95%
3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
4 € 68.508 of meer 51,95%


Voor werknemers met de AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder, gelden andere tariefschijven:

Schijf
Loon op jaarbasis
AOW-leeftijd en ouder,
geboren in 1945 of eerder
1 € 0 t/m € 20.142 18,65%
2 € 20.143 t/m € 33.994 22,90%
3 € 33.995 t/m € 34.404 22,90%
4 € 34.405 t/m € 68.506 40,80%
5 € 68.508 of meer 51,95%

Het tarief in de derde en vierde schijf bestaat geheel uit loonbelasting.

Het tarief van de eerste en tweede schijf is als volgt samengesteld:

Schijf   Jonger dan AOW AOW-leeftijd en ouder
1 premie AOW 17,90% -
  premie Anw 0,10% 0,10%
  premie Wlz 9,65% 9,65%
  loonbelasting 8,90% 8,90%
  totaal 36,55% 18,65%
2 premie AOW 17,90% -
  premie Anw 0,10% 0,10%
  premie Wlz 9,65% 9,65%
  loonbelasting 13,20% 13,20%
  totaal 40,85% 22,95%

Voor buiten Nederland wonende gepensioneerden kunnen voor de eerste en tweede schijf andere percentages gelden.

Heffingskortingen
De Algemene heffingskorting is een korting op de door u te betalen belasting en premies. Bij de berekening van het netto pensioen wordt alleen rekening gehouden met de loonheffingskorting.

De Algemene heffingskorting bedraagt tot de AOW-gerechtigde leeftijd  maximaal  € 2.265 bij een belastbaar loon tot € 20.142. Bij een belastbaar loon van  € 20.142 of meer, maar  niet meer dan  € 68.507 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 4,68%. Bij een belastbaar loon van  meer dan € 68.507 bedraagt de maximale afbouw  € 2.265 dus per saldo ontvangt u geen korting.

Vanaf  de AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt deze korting maximaal € 1.157 per jaar. Voor belastbaar loon van  € 20.142 of  meer, maar  niet meer dan € 68.507 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 2,39%. Bij een belastbaar loon van meer dan € 68.507 bedraagt de maximale afbouw € 1.157 dus per saldo ontvangt u geen korting.

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd beëindigen wij deze korting omdat de SVB dan deze korting bij het uitbetalen van de AOW al toepast. Deze korting mag bij maximaal één instantie worden toegepast.

De Zorgverzekeringswet (ZVW)
Vanaf 1 januari 2006 is de huidige Zorgverzekeringswet in werking getreden. Iedere Nederlander is verplicht verzekerd en betaalt een nominale premie en een inkomensafhankelijke premie (Premie Zorgverzekering). Voor mensen die in het buitenland woonachtig zijn kunnen aangepaste regels gelden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is belast met de uitvoering hiervan.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochure van het Ministerie van VWS en op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

Nominale premie
Iedere Nederlander moet zich verzekeren bij een Zorgverzekeraar voor minimaal het wettelijk vastgelegde basispakket. De hoogte van deze (nominale) premie is afhankelijk van de Zorgverzekeraar en het pakket dat u kiest. Deze premie wordt door u zelf rechtstreeks betaald aan de verzekeraar.

Inkomensafhankelijke bijdrage (Premie Zorgverzekering)
Naast de premie aan uw Zorgverzekeraar (nominale premie) betaalt u ook een premie aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen.  Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage (Premie Zorgverzekering). Deze bijdrage wordt automatisch ingehouden van uw pensioenuitkering.

Voor 2018 bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 5,65 % over uw pensioeninkomen. De bijdrage is verschuldigd over een maximaal  pensioenjaarinkomen van  € 54.614.

Zorgpremie in het buitenland
Nederlanders die in het buitenland wonen, moeten vaak een bijdrage betalen aan Nederland voor de medische zorg waar zij recht op hebben in het land waar zij wonen. Dat is het geval als mensen in een EU/EER-land wonen of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft afgesloten.

De bijdrage aan Nederland is afgestemd op het voorzieningenpakket in het woonland. Is bijvoorbeeld het voorzieningenpakket de helft van het pakket in Nederland, dan geldt een ‘woonlandfactor’ van 0,5. In dat geval betaalt men dus de helft van wat men gemiddeld in Nederland betaalt. Per land is een woonlandfactor vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK)  via de website hetcak.nl.