Indexatie pensioengerechtigden SSPF

Jaarlijks besluit het bestuur van SSPF of indexatie van zowel de premievrije als ingegane pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt. Het bestuur probeert ieder jaar deze pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Meetlat is de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie.

Voorwaardelijke indexatie 2018
Het bestuur van SSPF heeft besloten om de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken, die allebei voorwaardelijk geïndexeerd worden, met ingang van 1 februari 2018 te verhogen met 1,5%. De stijging van het afgeleide prijsindexcijfer was 1,5% en met de verhoging van 1,5% is de ambitie van het bestuur gerealiseerd.

Inhaalindexatie

Als de financiële middelen het toestaan kan het bestuur van SSPF besluiten dat in het verleden (gedeeltelijk) niet toegekende indexaties (gedeeltelijk) worden ingehaald. De huidige financiële positie van SSPF staat dit toe. Het bestuur heeft daarom besloten per 1 februari 2018 1,1% inhaalindexatie uit 2012 toe te kennen voor SSPF pensioengerechtigden en SSPF premievrije deelnemers die hiervoor in aanmerking komen.

In de betaling van april 2018 zal worden uitgekeerd met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2018. De pensioengerechtigden en premievrije deelnemers zullen in mei 2018 een pensioenoverzicht ontvangen, daarin is alle informatie over de aanpassingen opgenomen.

Indexatiebeleid